หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
ลักษณะเด่นระบบราชการที่น่าเรียนรู้ของสิงคโปร์

23 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 7777)

สิ่งที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับระบบราชการภาครัฐประเทศ สิงคโปร์ คือ ความไม่เหมือนประเทศอื่นใด เนื่องจากระบบราชการ ภาครัฐของประเทศสิงคโปร์ไม่เคยพึงพอใจกับสถานะเดิมที่เป็นอยู่ และมักมีการตั้งคำถามว่า "ทำอย่างไรจึงจะสามารถดำเนินงานให้สำเร็จ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม” ความหลงใหลในความมีประสิทธิภาพนี้ทำให้ประเทศสิงคโปร์ พัฒนาหน่วยงานให้บริการสาธารณะของภาครัฐไปสู่ความเป็นระดับโลกได้ ทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมของ
 
ประเทศสิงคโปร์และมีหลายเหตุผลที่ทำให้ SPS (หน่วยงานบริการสาธารณะภาครัฐของประเทศสิงคโปร์) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ คือ การดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้นำระบบที่ให้ผลตอบแทนที่มีคุณค่าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  ทั้งภาครัฐมีความมุ่งมั่นในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างชัดเจน รวมทั้งการสร้างความมั่นใจว่ามีขอบข่ายข้าราชการที่ดี เพียงพอที่จะสร้างโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ ไม่เพียงแค่มีการเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรมเท่านั้น (เป็นเวลา 100 ชม. ณ ขณะนี้) แต่มีการเพิ่มงบประมาณในการฝึกอบรมของเจ้าพนักงาน SPS ซึ่งสะท้อนให้ เห็นอย่างมีนัยสำคัญที่ภาครัฐจริงจังต่อการฝึกอบรมข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
 
 
 
โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) ได้ชื่อว่าเป็นโครงการที่มีคุณภาพระดับโลก ที่ช่วยให้การดำเนินกิจกรรมภายในหน่วยงานภาครัฐให้สำเร็จลุล่วง ได้หลายอย่าง เช่น
 
(1) เกิดการสนับสนุนจากผู้นำและมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ ดูแลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐอย่างเหมาะสม
(2) ให้ความสำคัญด้านความคิดในการพัฒนาและองค์การ แห่งการเรียนรู้
 
ประเทศสิงคโปร์ยังได้จัดตั้งกองบริการสาธารณะ (PSD) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญสูงสุด ด้านการเรียนรู้ทั้งบุคคลและองค์การ ทั้งยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การสร้างความมั่นใจว่าเจ้าพนักงานของรัฐจะไม่ขาดความดูแลเอาใจใส่ กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยจัดให้มีโครงการต่างๆ เช่น โครงการดูแลเอาใจใส่ชุมชน ซึ่งเป็นสื่อความเชื่อมโยงที่มีประโยชน์ นำมาซึ่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้กำหนดนโยบายและประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ ในเรื่องการให้ความสำคัญด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อชี้ให้เห็นถึงเหตุผลสำคัญว่า ทำไม SPS จึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างมาก เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการ เทคโนโลยี และการใช้งานเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา การหยุดชะงักและความพึงพอใจในความสำเร็จจึงถือว่าเป็นความสะเพร่า ดังนั้นหลักปรัชญา ข้อนี้จึงถูกแปลความหมายไปเป็นเงื่อนไขจำเป็นและเงื่อนไขเพียงพอ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับ ความไม่เพียงพอด้านการแก้ปัญหาความต้องการในปัจจุบัน และการให้ความสำคัญอย่างมากในการมองไปยังอนาคต
 
สุดท้ายจะค่อนข้างเห็นได้อย่างชัดเจนว่า สิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการสร้างความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้แก่ชุดตรวจวัดด้านเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการฝึกอบรมและสภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงานให้บริการสาธารณะ ของภาครัฐในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังปรากฏให้เห็นถึงความสำคัญ ของการใช้งานชุดตรวจวัดนี้ ทั้งกับบุคคลภายนอกและภายในองค์การ ที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลอย่างเป็นประจำ ข้อมูลที่มีความครอบคลุม และเชื่อถือได้ ช่วยทำให้การวิเคราะห์ VFM มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไมประเทศสิงคโปร์ จึงประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับวัตถุประสงค์ในการสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มี ความสามารถมองการณ์ไกล และมีประสิทธิภาพ ด้วยการมุ่งเน้น การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ช่วยให้หน่วยงานบริการสาธารณะ ของภาครัฐประเทศสิงคโปร์มีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพ อีกทั้งได้รับ การยกย่องว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของหลักธรรมาภิบาลและ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในประเทศสิงคโปร์ และทำให้ประเทศ สิงคโปร์มีบทบาทสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจโลก
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์