หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
แหล่งข้อมูลสนับสนุนการลงทุนในกัมพูชา

23 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3734)

การแสวงหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในกัมพูชานั้น ผู้สนใจสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากหลายแหล่ง ทั้งในส่วนที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาลไทยและหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ สำหรับหน่วยงานของไทยนั้น ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) หน่วยงานในสังกัด กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถสอบถามข้อมูลจากหอการค้าจังหวัดที่มี พื้นที่ติดต่อกับกัมพูชาได้ เพราะการค้าการลงทุนของนักธุรกิจไทย ส่วนหนึ่งเป็นการค้าการลงทุนที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา
 
สำหรับการเข้าไปลงทุนในกัมพูชาที่เป็นการลงทุน ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะเป็นการติดต่อและ เจรจากันระดับภาครัฐโดยตรง แต่ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ การหาประสบการณ์จากนักธุรกิจที่เข้าไปลงทุน เพราะจะทำให้ได้ข้อมูลรอบด้านเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ โดยเริ่มต้นจากการแสวงหาเครือข่ายผ่านสมาคมนักธุรกิจไทยที่ลงทุน อยู่ในกัมพูชา ในส่วนของการค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดนติดกับ กัมพูชา แหล่งข้อมูลของหอการค้าจังหวัดต่างๆ ที่มีพื้นที่ติดกับชายแดน และพ่อค้าที่ทำการค้าการลงทุนในบริเวณดังกล่าวถือเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสารที่สำคัญ เพราะจะทำให้ทราบถึงสภาพการค้าการลงทุนที่ เป็นจริง เพราะบุคคลเหล่านี้มีส่วนสัมผัสโดยตรง ซึ่งข้อมูลบางส่วนที่ ได้รับอาจแสดงให้เห็นถึงลักษณะการค้าการลงทุนที่ค่อนข้างแตกต่าง จากหลักปฏิบัติกันโดยทั่วไป
 
สำหรับตัวอย่างองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่ง เสริมการลงทุน เช่น องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Ja­pan External Trade Organization: JETRO) ซึ่งเป็นองค์การที่ดูแล เรื่องการส่งเสริมการลงทุนอย่างครบวงจร
 
 
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์