หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การเตรียมพร้อมในภูมิภาคเพื่อรับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน หลังปี 2015

22 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4051)
 
โดย  เติมธรรม  สิทธิเลิศ
 
                         
 
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะบรรลุเป้าหมายภายในปี 2558 นี้ และได้มีการดำเนินงานของอาเซียนในการกำหนดวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 (ASEAN Community’s Post 2015 Vision) สำหรับ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน อันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซีย
 
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนได้รับรองปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลัง 2015 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2014 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา โดยที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบหลักที่จะใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการจัดทำวิสัยทัศน์ฯ ในการนี้ ผู้นำอาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานระดับสูงเพื่อยกร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 (High Level Task Force on the ASEAN Community’s Post-2015 Vision : Post-2015 HLTF) รวมทั้งจัดทำแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม่ ระยะเวลา 10 ปี ในช่วง 2016 - 2025 ของ 3 เสาหลักประชาคมอาเซียน เพื่อทดแทนแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน 2009 - 2015 (Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015)
 
สำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีองค์ประกอบหลักที่ใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์พอสรุปได้ถึงประเด็นสำคัญคือ การรวมตัวทางเศรษฐกิจภายในอาเซียนที่ลึกซึ้งและสอดคล้องกันมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีและพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดช่องว่างด้านการพัฒนาภายในอาเซียน ส่งเสริมหลักการของธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในด้านข้อบังคับ/กฎระเบียบ โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและสังคม ส่งเสริมการใช้พิธีสารอาเซียนในการปรับปรุงกลไกการยุติข้อพิพาท การพัฒนาผลิตภาพโดยการพัฒนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาความเชื่อมโยงผ่านความร่วมมือในระดับอาเซียนและระดับอนุภูมิภาค การสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อันได้แก่ ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านพลังงาน ภัยธรรมชาติ และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เข้ามากระทบ ตลอดจนประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการค้าที่เกิดใหม่และการค้าในระดับโลก รักษาความเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้อำนวยความสะดวกในด้านความร่วมมือภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในประเด็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับโลก เพื่อกำหนดท่าทีร่วมกันในประเด็นสำคัญ
 
มีการวิเคราะห์กันว่า การที่อาเซียนมีการประกาศรับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2015 นั้น เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านแผนการดำเนินงานของอาเซียน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ตามกำหนดภายในปี 2015 อันน่าจะมีสาเหตุหลักมาจากความแตกต่างในด้านพัฒนาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มสมาชิกอาเซียนเดิม (กลุ่มประเทศอาเซียน 6) และกลุ่มสมาชิกอาเซียนใหม่ (กลุ่มประเทศ CLMV) และอาจส่งผลกระทบเชิงลบในประเด็นที่ว่า ประเทศภาคีสมาชิกอาเซียนจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ ตลาดร่วมขนาดใหญ่ การขยายแหล่งวัตถุดิบ และการเพิ่มอำนาจต่อรองของภูมิภาคตามที่มีการคาดไว้
 
แม้ว่าการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาจมีความเป็นไปได้ที่จะไม่บรรลุเป้าหมายโดยสมบูรณ์ภายในปี 2015 ก็ตาม หากแต่อาเซียนได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2015 และมีการคาดการณ์ว่าผู้นำอาเซียนจะมีการรับรองแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม่สาหรับปี 2016 - 2025 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี 2015 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะเป็นเครื่องรับประกันความต่อเนื่องในความพยายามและดำเนินการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าประเทศภาคีสมาชิกอาเซียนจะยังได้รับประโยชน์จากความร่วมมือภายในภูมิภาคนี้ในอนาคตอย่างแน่นอน
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์