หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ความเท่าเทียม และความเสมอภาคทางเพศในฟิลิปปินส์

22 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6026)

ในยุคสมัยก่อนสเปนเข้ามาปกครอง ฐานะของสตรีฟิลิปปินส์มีสิทธิเท่าเทียมชาย สตรีสามารถมีสมบัติเป็นของตัวเองและรับมรดกที่เป็นทรัพย์สิน ทั้งสามารถทำการค้าขายด้วยตัวเอง รวมถึงการสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าเผ่าจากบิดาได้ อีกทั้งมารดามีสิทธิที่ตั้งชื่อให้ลูกด้วยตนเอง   และจากการศึกษาของสีดา สอนสี พบสถานภาพของสตรีฟิลิปปินส์เป็นที่ยอมรับจากสังคมมากกว่าประเทศใดๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่สมัยสเปนเข้ามาครอบครอง สตรีก็มีอำนาจและบทบาทในการควบคุมการเงินในครอบครัว เมื่อสหรัฐอเมริกาเข้าครอบครองการยอมรับสตรีก็มีสูงมากขึ้นทั้งในวงการเมืองและการศึกษา ในปี พ.ศ. 2443 มีสตรีเป็นผู้รู้หนังสือสูงกว่าบุรุษในฟิลิปปินส์ และสตรีสามารถก้าวสู่ตำแหน่งประธานาธิบดี สู่ตำแหน่งประธานาธิบดีวุฒิสมาชิก พิพากษาศาลฎีกา ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ฯลฯ และหากเกิดปัญหากับสตรีก็มีองค์กรสตรีที่เข้มแข็งและรัฐยอมรับ เช่น
 
1) Isis International Manila เป็นองค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสตรีและการสร้างพลังสตรีเพื่อพัฒนา
2) National Commission on the Role of Filipino Woman (NCRFW) เป็นองค์กรที่ดูแลผลักดันให้รัฐเข้ามาดูแลบทบาทของสตรีให้สูงขึ้น
3) Kababaihan เป็นองค์กรที่รณรงค์สตรีเพื่อสร้างพลังให้มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น เป็นองค์กรที่จัดฝึกอบรมสัมมนาวางโครงการและนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น
4) Woman’s Media Circle (WMC), Political Leaders เป็นองค์กรที่ส่งเสริมบทบาทของสตรีตั้งแต่ระดับประธานาธิบดี จนถึงผู้นำชุมชนระดับล่าง โดยจัดเวทีให้สตรีเหล่านี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์