หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใน สปป. ลาว

22 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 7536)

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้แจ้งว่ามีคนไทยจำนวนมากเดินทางเข้าไปใน สปป. ลาว เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร  โดยคาดหวังจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราในประเทศไทย และมีบุคคลบางกลุ่มไปชักชวนและอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยให้เดินทางเข้าไปเปิดบัญชีใน สปป. ลาว ซึ่งส่วนมากเป็นคนไทยในวัยเกษียณตามจังหวัดชายแดนที่ประสงค์จะนำเงินก้อนที่เก็บสะสมไว้ไปฝากประจำเพื่อจะได้รับดอกเบี้ยที่สูงกว่านั้น
 
ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเงินใน สปป. ลาวให้ทราบ ดังนี้ ระเบียบธนาคารแห่ง สปป. ลาว เลขที่ 08/ธหล ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2008 ว่าด้วยการออกใบยืนยันเงินฝาก (Certificate of Deposit : CD) มาตราที่ 3 (3) กำหนด "ผู้ลงทุน” หรือ "ผู้ฝากเงิน” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาศัยอยู่ใน สปป. ลาว เท่านั้น หากผู้ฝากเงินเป็นบุคคลต่างชาติต้องมีใบอนุญาตให้พำนัก (Stay Permit) และ / หรือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ใน สปป. ลาว เพื่อเป็นการยืนยันว่า บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีถิ่นพำนักและ / หรือ ทำงานอยู่ใน สปป. ลาว จึงจะฝากเงินหรือซื้อ-ขายใบยืนยันเงินฝากได้
 
2. ระเบียบธนาคารแห่ง สปป. ลาว เลขที่ 283/ธหล ลงวันที่ 30 สิงหาคม 1999 ว่าด้วยกองทุนปกป้องเงินฝาก มาตราที่ 13 (1) กำหนดว่า เมื่อปรากฏว่าธนาคารใดถูกประกาศให้ล้มละลาย ผู้ฝากเงินมีสิทธิได้รับเงินฝากของตนคืนจากกองทุนปกป้อง ผู้ฝากเงิน (Depositor Protection Fund : DPF) ตามจำนวนเงินและสกุลเงินที่ยังไม่ได้ถอน แต่ไม่เกิน 15 ล้านกีบต่อคน
 
 
 
 
 
ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์