หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การดำเนินการยกเลิก รวมถึงมาตรการห้ามไม่ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมีความคืบหน้าเพียงใด

22 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3583)

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีพันธกิจที่จะต้องยกเลิกมาตรการกีดกันทางการที่มิใช่ภาษี หรือ Non Tariff Barriers (NTBs) โดยสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศได้แจ้งมาตรการมิใช่ภาษีพร้อมยกเลิกต่อสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ดังนี้
 
ประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย จะต้องยกเลิก NTBs ภายในปี 2553 และสำหรับฟิลิปปินส์จะต้องยกเลิก NTBs ภายในปี 2555 ในส่วนของกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม จะต้องยกเลิก NTBs ในปี 2558 ซึ่งขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างก็ทยอยยกเลิกมาตรการมิใช่ภาษีกันมาตามลำดับ ทั้งนี้ ก็มีปรากฏว่าสมาชิกอาเซียนยังใช้มาตรการ NTBs กันอยู่บ้าง จึงเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายจะต้องติดตามตรวจสอบการใช้มาตรการมิใช่ภาษีที่จะเป็นอุปสรรคต่อการค้าในอาเซียนอย่างใกล้ชิด
 
อย่างไรก็ตาม ด้วยอาเซียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีที่เริ่มมีการนำมาใช้มากขึ้น หลังจากที่ได้ลด/ยกเลิกอุปสรรคด้านภาษีระหว่างกันไปแล้ว อาเซียนจึงได้ตกลงให้แต่ละประเทศแจ้งมาตรการที่มิใช่ภาษีต่อประเทศสมาชิกล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนที่กฎระเบียบจะมีผลใช้บังคับ และให้มีการกำหนดกลไกที่เข้มแข็งในการจัดการกับมาตรการเหล่านี้ นอกจากนี้ อาเซียนยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการใช้ NTBs ในอาเซียน โดยรวบรวมจากการร้องเรียนของภาคเอกชนตามที่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาพิจารณาเหตุผลความจำเป็น และจะพิจารณาจัดทำแผนงานการยกเลิกต่อไป
 
ไทยคงไม่สามารถดำเนินมาตรการเหล่านี้ได้ตลอดไป ปัจจุบันถูกประเทศคู่ค้าทักท้วงให้แก้ไขและดำเนินมาตรการให้สอดคล้องกับพันธกรณี อย่างไรก็ตาม ไทยต้องหาวิธีการดูแลผู้ประกอบการภายในประเทศด้วย
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์