หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กสอ. เร่งเครื่อง 5 อุตสาหกรรมหลักสร้างเศรษฐกิจภาคใต้รับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

22 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1951)

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ. ได้เดินหน้าโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโดยเฉพาะ 5 อุตสาหกรรมการผลิตพื้นฐานของภาคใต้ ซึ่งถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญพื้นที่หนึ่งของประเทศไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผ่านโครงการสนับสนุนต่าง ๆ อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ที่ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมแล้ว 50 ราย แบ่งเป็น SMEs 24 ราย และวิสาหกิจชุมชน 26 ราย โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) เป็นต้น
 
นายอาทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กสอ. ได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service) เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวน 109,749 ราย หรือประมาณร้อยละ 4 ของ SMEs ทั้งประเทศ ซึ่งจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจดังกล่าวคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์