หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
กรอบการดำเนินงานตามแผนงาน IAI ด้านเศรษฐกิจระยะที่ 2 (2009-2015)

21 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2311)

โดย  เติมธรรม  สิทธเลิศ

 
ความริเริ่มด้านความร่วมมืออาเซียน (Initiative for ASEAN Integration : IAI) เกิดจากความเห็นพ้องของผู้นำอาเซียนในการลดช่องว่างการพัฒนาและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน ดังนั้น ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 4 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในปี 2000 จึงได้มีการเสนอแนวคิด IAI มุ่งเน้นการพัฒนาไปยังประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) และยังครอบคลุมงานในกลุ่มอนุภูมิภาค เช่น ลุ่มแม่น้ำโขง และสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) อีกด้วย
 
สำหรับคณะทำงานของ IAI ประกอบไปด้วย ผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย รับผิดชอบการบริหารจัดการแผนงาน IAI ทั้งนี้ อาเซียนได้จัดตั้งเวทีความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (IAI DevelopmentCooperation Forum) ขึ้น เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนและประเทศ ผู้บริจาคอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมหารือการดำเนินงานตามแผนงาน IAI
 
หลักการทั่วไปของการกำหนดแผนงาน IAI คือต้องมีความสอดคล้องกับพิมพ์เขียวการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยตระหนักถึงความพร้อมของกลุ่มประเทศ CLMV เป็นสำคัญ จึงมีการเพิ่มมาตรการ/แผนงานที่จำเป็น เพื่อให้การจัดตั้งประชาคมอาเซียนสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เกณฑ์สำคัญในการจัดทำโครงการในแผนงาน IAI ได้แก่ ความต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกของกลุ่มประเทศ CLMV ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาระดับชาติ และการเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มประเทศ CLMV อย่างยั่งยืน
 
แผนงาน IAI ถูกแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ สำหรับแผนงาน IAI ระยะแรก (ดำเนินการระหว่างปี 2002-2008) ได้รับการรับรองจากผู้นำอาเซียนในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 8 เมื่อปี 2002 ซึ่งได้กำหนดเรื่องความสำคัญแรกในการดำเนินการ ได้แก่
(1) โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและพลังงาน
(2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การเสริมสร้างศักยภาพของภาครัฐ แรงงานและการจ้างงาน และการศึกษาระดับสูงขึ้น
(3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่น การค้าสินค้าและบริการ ศุลกากร มาตรฐาน และการลงทุน
(5) การท่องเที่ยว และ
(6) การลดความยากจน
 
ต่อมาแผนงาน IAI ระยะที่ 2 (2009-2015) ได้รับการรับรองในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 เมื่อปี 2009 ประกอบด้วยโครงการสำคัญในสาขาต่าง ๆ โดยที่แผนฯ นี้มีการกำหนดรูปแบบคล้ายพิมพ์เขียวการจัดตั้งประชาคมอาเซียน คือ แบ่งเป็นพิมพ์เขียวออกเป็น 3 ด้าน คือ ความมั่นคงทางการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับแผนงาน IAI ที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก และในแต่ละยุทธศาสตร์หลักจะมีอีกหลายยุทธศาสตร์ย่อย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ตลาดและฐานการผลิตร่วม ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม และการบูรณาการร่วมกับเศรษฐกิจโลก
 
นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการโดยภาพรวมอีก 4 ประการ คือ
(1) ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในกลุ่มประเทศ CLMV
(2) เพิ่มการมีส่วนร่วมในสำนักเลขาธิการอาเซียนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากกลุ่มประเทศ CLMV และจากกระทรวงต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
(3) จัดการอบรมเพื่อการกำหนดและจัดการโครงการ และ
(4) การพัฒนาดัชนีเพื่อวัดความก้าวหน้าของกลุ่มประเทศ CLMV ในด้านการลดช่องว่างทางการพัฒนา
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์