หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
แนวคิดว่าด้วยการลดช่องว่างการพัฒนา และความริเริ่มการรวมตัวอาเซียน

21 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 9135)

โดย   เติมธรรม  สิทธิเลิศ
 
 
เพื่อให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศได้รับประโยชน์จากประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จึงสมควรที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างกันของระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ แนวคิดการลดช่องว่างการพัฒนา (Narrowing the Development Gap : NDG) และความริเริ่มการรวมตัวอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration : IAI) แม้จะเป็นประเด็นในระดับอนุภูมิภาคแต่ก็สามารถสนับสนุนเป้าหมายของภูมิภาคอาเซียนได้
 
การลดช่องว่างการพัฒนา (Narrowing the Development Gap : NDG) ถือเป็นกรอบการดำเนินงานของอาเซียนเพื่อแก้ไขความแตกต่างต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศที่ยังมีรายได้ต่ำ โดยมีความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ BIMP-EAGA, IMT-GT, GMS, และโครงการลุ่มน้ำโขง ประเด็นสำคัญคือการตระหนักว่าทุกประเทศเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาด้านการผลิตในระดับภูมิภาคและเครือข่ายการกระจายสินค้าภายใต้กรอบ AEC และยังมีความสำคัญในด้านการพัฒนาและดำเนินการโครงการต่าง ๆ อีกด้วย
 
ความริเริ่มด้านความร่วมมืออาเซียน (Initiative for ASEAN Integration : IAI) ความริเริ่มด้านความร่วมมืออาเซียนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศกลุ่ม CLMV อันได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกใหม่ที่มีพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลังประเทศสมาชิกอื่น โดยได้มีการเปิดตัวเมื่อปี 2000 หลังจากการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 4 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นการลดช่องว่างของการพัฒนาและเร่งการรวมตัวของกลุ่มประเทศ CLMV
 
อาเซียนได้มีการพัฒนาแผนการดำเนินการระยะ 6 ปี ที่เรียกว่า แผนการดำเนินงาน IAI (IAI Work Plan) ทั้งนี้ แผนฯ ระยะที่ 1 เป็นแผนการดำเนินการในช่วง 2002 - 2008 และแผนฯ ระยะที่ 2 เป็นแผนการดำเนินการในช่วง 2009 - 2015 ประกอบด้วย 182 แผนการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย การศึกษา การอบรม และการดำเนินนโยบาย ที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ประเทศคู่เจรจา และหน่วยงานภายนอก อื่น ๆ โดยที่แผนฯ นี้มีการกำหนดรูปแบบคล้ายพิมพ์เขียวการจัดตั้งประชาคมอาเซียน คือ แบ่งเป็นพิมพ์เขียวออกเป็น 3 ด้าน คือ ความมั่นคงทางการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
 
คณะทำงาน IAI นั้น ประกอบไปด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการผู้แทนถาวร และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิกอาเซียน มีหน้าที่เพื่อให้คำปรึกษาทั่วไปและการสร้างแนวทางด้านนโยบาย ตลอดจนแผนการดำเนินการต่าง ๆ ประธานคณะทำงานจะมีการสลับหมุนเวียนกัน โดยในปี 2014 มีประเทศกัมพูชาเป็นประธาน
 
ความคืบหน้าของความริเริ่มต่าง ๆ (Initiatives)
- ด้านการลดช่องว่างการพัฒนา (NDG) มีการบรรยายเพื่อค้นหาและระบุประเด็นสำคัญในการลดช่องว่างการพัฒนาในอาเซียน ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย ผู้ปฏิบัติงานระดับเชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ทั้งนี้ การบรรยายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนข้อค้นพบทางทฤษฎีและเชิงประจักษ์ ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และได้มีการผลิตหนังสือชื่อ "Narrowing the Development Gap in ASEAN : Drivers and Policy Options” ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้กล่าวถึงช่องว่างการพัฒนาระหว่างกลุ่มประเทศ CLMV และ อาเซียน+6
 
- ด้านความริเริ่มด้านความร่วมมืออาเซียน มีแผนงาน IAI ระยะที่ 2 เป็นสิ่งสนับสนุนพิมพ์เขียวการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 182 แผนงาน ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มประเทศ CLMV สามารถพัฒนาจัดตั้งประชาคมอาเซียนได้ภายในปี 2015 โดยแยกเป็นการศึกษา 19 เรื่อง แผนงานด้านนโยบายและการสนับสนุนการดำเนินงาน 78 แผน และโครงการอบรมและเพิ่มศักยภาพอีก 85 แผนงาน ทั้งนี้ ได้มีการจัดรายการแผนงานเร่งด่วนของ CLMV (CLMV Priority Action List) ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการโดยได้รับความสำคัญในลำดับต้น ตัวอย่างแผนงานเร่งด่วน ได้แก่ List of Project Concept Notes as of August 2013 Project Concept Notes as of August 2013 และ Guidelines for IAI Projects for ASEAN Dialogue Partners and External Parties
 
ความคืบหน้าต่าง ๆ ครอบคลุมในหลายด้านจากการประชุมหลายครั้งด้วยกัน ในปี 2014 สำนักเลขาธิการอาเซียนได้ทำการแจ้งข่าวสารความคืบหน้าของการประชุม/การอบรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศ CLMV การประชุมรัฐมนตรีด้านความร่วมมือการพัฒนาลุ่มน้ำโขง การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจน้ำโขง-ญี่ปุ่น การประชุมรัฐมนตรีด้านความริเริ่มน้ำโขงตอนล่าง การประชุมรัฐมนตรีพันธมิตรน้ำโขงตอนล่าง และการประชุมสุดยอดเขตเศรษฐกิจอาเซียนตะวันออก บรูไน-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ฟิลิปปินส์
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์