หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
ระบบศาลกัมพูชา

21 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5620)

ระบบศาล
ณ ปัจจุบัน ระบบศาลของประเทศกัมพูชาประกอบไปด้วยศาลฎีกา (Supreme Court) ศาลอุทธรณ์ (Appellate Court) ศาลจังหวัด (Provincial/Municipal Courts) ศาลทหาร (Military Court) และศาล ที่มีชื่อว่า "Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)” ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นระหว่าง สงครามภายใต้ระบอบเขมรแดง
 
ศาลฎีกา
จะพิจารณาข้อกฎหมายในคดีที่คู่ความฎีกาขึ้นมาจาก ศาลอุทธรณ์ ในศาลฎีกามีการจำแนกแผนกเป็นแผนกแพ่งและสังคม (Civil and Social Chamber) และแผนกอาญา (Penal Chamber) โดยที่แผนกแพ่งและสังคมจะพิจารณาคดีแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย ครอบครัว คดีแรงงานและคดีปกครอง ส่วนแผนกอาญาจะพิจารณาคดี อาญาเพียงอย่างเดียว
 
ศาลอุทธรณ์
จะพิจารณาบรรดาคดีทั้งปวงที่อุทธรณ์ขึ้นมาจาก ศาลชั้นต้น (ซึ่งรวมถึงศาลทหารด้วย) ศาลอุทธรณ์พิจารณาคดีความทั้ง ในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง
 
ศาลชั้นต้น
ประกอบด้วย ศาลจังหวัด (Provincial Court) ศาลทหาร (Military Court) ซึ่งศาลจังหวัดจะประกอบไปด้วยศาลจังหวัด แผนกแพ่ง และศาลจังหวัดแผนกอาญา ศาลทหารมีเขตอำนาจศาล เหนือคดีที่เป็นความผิดทางทหารเท่านั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ของกองกำลังทางทหารหรือการก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินทางทหาร นอกจากนี้ในประเทศกัมพูชายังไม่มีการจัดตั้งศาลแพ่งและศาลแรงงาน
 
สภารัฐธรรมนูญ (Constitutional Council)
มีหน้าที่สนับสนุน ให้ประชาชนเคารพสิทธิในรัฐธรรมนูญ ตีความรัฐธรรมนูญและ กฎหมายอื่นๆที่ผ่าน สภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รับข้อพิพาท และออกคำตัดสินในข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกและ การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
สภาสูงแห่งผู้มีอำนาจทางการปกครอง (Supreme Council of Magistracy – SCM)
เป็นหน่วยงานเพื่อธำรงไว้ซึ่งอิสรภาพและ การดำเนินงานอย่างถูกต้องของตุลาการในประเทศกัมพูชา หน้าที่หลัก ของหน่วยงานนี้ คือ นำเสนอเรื่องทูลเกล้าฯพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะแต่งตั้ง โยกย้าย ปลด หรือเลื่อนตำแหน่งแก่ข้าราชการตุลาการในทุกชั้นศาล และลงโทษทางวินัยแก่ตุลาการที่กระทำความผิด
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์