หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคสมัยพิเศษ

21 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1109)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ (ประชุมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคสมัยพิเศษ) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ว่า การเจรจาครั้งนี้แต่ละประเทศสมาชิกให้ความสำคัญโดยรัฐมนตรีของทุกประเทศยังคงยืนยันที่จะให้สรุปผลการเจรจาให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ตามเป้าหมายที่ผู้นำได้กำหนดไว้ ซึ่งสาระสำคัญของการประชุมมุ่งเน้นการหารือเรื่องการเปิดตลาดสินค้า ทั้งในระดับความคาดหวังในการยกเลิกภาษี และระดับการยกเลิกภาษีสินค้าทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ รวมถึงแนวทางการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน
 
สำหรับประโยชน์ที่ไทยจะได้จากการเจรจา RCEP คือการปรับประสานกฎถิ่นกำเนิดสินค้าให้เป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาค RCEP จากเดิมที่ไทยและอาเซียนมีกฎถิ่นกำเนิดสินค้าแตกต่างกันระหว่างแต่ละประเทศคู่เจรจาภายใต้ความตกลงอาเซียน 1 ทั้ง 5 ฉบับ เนื่องจากในปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาค RCEP ส่วนใหญ่เป็นการค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพื่อนำไปผลิตต่อเนื่องเป็นสินค้าสำเร็จรูป การยกเลิกภาษี การปรับประสานกฎถิ่นกำเนิดและกฎระเบียบอื่นระหว่าง 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ให้มีความสอดคล้องกันจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และดึงดูดการลงทุนเข้ามาสู่ไทยและภูมิภาค RCEP โดยรวม
 
อย่างไรก็ดี ไทยมองว่า RCEP เป็นตลาดเดียวที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญให้กับผู้ประกอบการไทยในการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนได้กว้างขึ้น และยังเป็นความตกลงฯ ที่พยายามผลักดันให้มีการลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันให้มากที่สุด โดยในปี 2557 ไทยมีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศสมาชิก RCEP จำนวน 1.27 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 56 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย ขณะเดียวกันมีมูลค่าการนำเข้าจากประเทศสมาชิก RCEP จำนวน 1.33 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 58 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของไทย สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น
 
ทั้งนี้ การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 9 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2558 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์