หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ทิศทางการเปิดตลาดธุรกิจบริการของประเทศอาเซียนต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร

21 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3377)

การเปิดตลาดหรือเปิดเสรีบริการในกรอบ AEC จะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ระบุไว้ใน AEC Blueprint ในการจัดทำข้อผูกพันแต่ละชุด จะมีการปรับปรุงระดับการเปิดเสรีให้ครอบคลุม และมีผลผูกพันในเชิงลึกมากกว่าข้อผูกพันชุดก่อนหน้านั้น ระดับการเปิดตลาดของอาเซียนในชุดที่ 1-7 ส่วนใหญ่แล้ว มีระดับไม่สูงมากนักหลายประเทศยังจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียนไว้ไม่เกินกึ่งหนึ่งแต่ในข้อผูกพันชุดที่ 8 และชุดต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับเปิดตลาดบริการครั้งสำคัญของอาเซียน เพราะประเทศสมาชิกต้องอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนมาถือหุ้นในนิติบุคคลในประเทศได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในสาขาบริการที่เร่งรัดการรวมกลุ่ม หรือ priority integration sectors และร้อยละ 51 ในสาขาอื่นที่เหลือ
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์