หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การเปิดตลาดบริการโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ AEC มีขอบเขตกว้างขวางเพียงใด

21 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4220)

อาเซียนตกลงให้บริการโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในสาขาเร่งรัดการรวมกลุ่มหรือ Priority Sectors เพราะตระหนักถึงความสำคัญของบริการโลจิสติกส์ที่มีต่อการเป็นตลาดสินค้าและบริการร่วมกันและมีฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียนตามกรอบ AEC โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเร่งเปิดตลาดบริการโลจิสติกส์ให้แก่กัน โดยการลด/เลิก ข้อจำกัดของการเข้าสู่ตลาด และอนุญาตให้ผู้ให้บริการอาเซียนเข้ามาถือหุ้นในนิติบุคคลในประเทศไทยได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในปี 2556
 
บริการโลจิสติกส์ที่อาเซียนผูกพันการเปิดตลาด ครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าหรือ Freight logistics ดังต่อไปนี้
- บริการยกขนส่งสินค้าที่ขนส่งทางทะเล (Maritime Cargo Handling Services)
- บริการโกดังและคลังสินค้า (Storage & Warehousing Services)
- บริการตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Transport Agency Services)
- บริการเสริมอื่นๆ (Other Auxiliary Services) เช่น โบรกเกอร์ ตรวจสอบสินค้าและจัดเตรียมเอกสารการขนส่ง เป็นต้น
- บริการจัดส่งพัสดุ (Courier Services)
- บริการด้านการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Services)
- บริการรับจัดการพิธีการศุลกากร (Customs Clearance Services)
- บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Freight Transportation – Excluding Cabotage)
- บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ (Air Freight Services)
- บริการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศ (International Rail Freight Transport Services)
- บริการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ (International Road Freight Transport Services)
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์