หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ประเทศไทยบูรณาการการดำเนินการไปสู่ AEC อย่างไร

20 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2870)

- ประเทศไทยบูรณาการการดำเนินการไปสู่การเป็น AEC โดยการจัดตั้งหน่วยงานประสานงาน AEC ระดับชาติ (AEC National Coordinating Agency)
 
- ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้ทำหน้าที่เป็น AEC National Coordinating Agency ของไทยเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและติดตามการดำเนินงานของไทย เพื่อไปสู่การเป็น AEC โดยการเชื่อมโยงกลจักรสำคัญ ได้แก่ ภาครัฐและภาคเอกชนให้มุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามแผนงานไปสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ของหน่วยงานในประเทศและสื่อสารกับทุกภาคส่วนในประเทศเพื่อเตรียมตัวสู่การเป็น AEC ปัจจุบันกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ตั้งสำนักงานยุทธศาสตร์และการบรูณาการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สยป.) เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของไทย ปี 2555-2563 (ยุทธศาสตร์ 8 ปี) เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เป็นแผน/กลยุทธ์การดำเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์