หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.พาณิชย์ กำหนด 5 ยุทธศาสตร์หลักส่งเสริมทำตลาดสินค้าอินทรีย์

20 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1543)

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการตลาดสินค้าอินทรีย์ของไทยทั้งในและต่างประเทศ สำหรับปี 2557 - 2559 รวม 5 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2. การพัฒนาฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดเชิงรุก
3. การขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ
4. การสร้างความหลากหลายของสินค้าอินทรีย์ให้ตรงตามความต้องการตลาด และ
5. การสนับสนุนเชิงนโยบาย โดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนสินค้าอินทรีย์เชิงนโยบาย เพื่อผลักดันสินค้าอินทรีย์ให้ก้าวหน้าและเกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง และผลักดันให้ไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก ได้ก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอินทรีย์ที่สำคัญของโลก
 
ทั้งนี้ ได้รับรายงานว่ามูลค่าสินค้าอินทรีย์ในตลาดโลกปัจจุบันมีมูลค่ารวมสูงถึง 2.3 ล้านล้านบาท แม้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแต่ก็ยังสามารถขยายตลาดได้กว่า 2.5 เท่า สำหรับตลาดเกษตรอินทรีย์ในไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานทั้งไทยและต่างประเทศ โดยพืชที่นิยมปลูกแบบอินทรีย์มากที่สุดในไทย คือ ข้าว ซึ่งถือว่าไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์มากที่สุดในโลก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นสินค้าที่ตลาดในสหภาพยุโรปต้องการสูงมาก และมีแนวโน้มในการขยายตลาดมากขึ้นในอนาคต ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ส่วนใหญ่ 45% อยู่ในสหรัฐ อีก 40% คือ กลุ่มยุโรป ส่วน 15% ที่เหลือกระจายกันไปที่ต่าง ๆ ทั่วโลก และมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์