หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายแข่งขันฯ ของไทย

20 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2769)

ในปี 2558 ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีแผนบูรณาการด้านเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้กิจกรรมทางธุรกิจการค้าในภูมิภาคเกิดการแข่งขันที่เสรีมากขึ้น ทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือในภูมิภาคก่อให้เกิดความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ทั้งแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายในประเทศ ผู้บริโภค และเศรษฐกิจในภาพรวมของไทย
 
กฎหมายแข่งขันทางการค้าจึงจะยิ่งทวีบทบาทสำคัญในการเป็นธรรมนูญทางการค้าเพื่อธำรงไว้ซึ่งการค้าที่เสรีและเป็นธรรม กฎหมายแข่งขันทางการค้าของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนมีกฎเกณฑ์และรายละเอียดที่มีทั้งความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ซึ่งตราขึ้นตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศนั้น ๆ ดังนั้น การขยายการค้าการลงทุนไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นจึงต้องดำเนินไปตามกรอบกติกาการแข่งขันและกฎหมายแข่งขันของแต่ละประเทศ
 
การเตรียมความพร้อมของภาคเอกชน  ภายหลังการเข้าสู่ AEC นอกจากจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพของไทยสามารถก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ง่ายมากขึ้นแล้ว ในทางกลับกันผู้ประกอบธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนก็จะสามารถเข้าสู่ตลาดในประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เพราะตลาดจะไม่ได้ถูกจำกัดที่อาณาเขตของประเทศอีกต่อไป แต่จะเป็นตลาดของอาเซียนทั้งหมด การใช้กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตหรือช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ภาคเอกชนจึงควรวางแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และเร่งศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจในกรอบกติกาทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะเข้าไปลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางการค้าที่อาจจะละเมิดกฎหมายแข่งขันในประเทศนั้น ๆ เพราะอาจถูกลงโทษทั้งปรับและ/หรือจาคุก รวมทั้งควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและทิศทางตลาดการค้าภายในประเทศ เพื่อพร้อมรับการแข่งขันที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้น
 
สำหรับการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ เพื่อเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้มุ่งเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมศักยภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 อาทิ การปรับปรุงกฎหมายหลักเกณฑ์และกลไกการบังคับใช้ พ.ร.บ.แข่งขันฯ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในตลาดให้ดำเนินไปอย่างเสรีเป็นธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเข้าสู่ AEC รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไปโดยผ่านช่องทางและรูปแบบที่หลากหลายในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของทั้งภาครัฐและเอกชนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC และสภาพการแข่งขันในตลาดการค้าที่จะเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าไปประกอบธุรกิจ และลงทุนได้จาก www.otcc.dit.go.th และ www.aseancompetition.org
 
 
 
ที่มา :  ข่าวสด

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์