หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
JC ย่อมาจาก....

17 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2107)
 
JC ย่อมาจาก Joint Commission
 
หมายถึง คณะกรรมาธิการร่วม ซึ่งจัดตั้งภายใต้บทบัญญัติของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือความตกลงใด ๆ ที่มีระดับเทียบเท่ากับความตกลงดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้แทนที่ภาคีแต่งตั้ง และจะประชุมตามคำขอของภาคีผู้ทำสัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพื่อพิจารณาเรื่องใด ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการให้เป็นผลตามความตกลง พิจารณาวิธีการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งสอง พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับพัฒนาการของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งสอง ทั้งในส่วนที่เป็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและในส่วนที่เป็นความสัมพันธ์พหุภาคี
 
นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการร่วมจะจัดทำข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลของแต่ละฝ่ายในกรณีที่อาจจะช่วยให้บรรจุวัตถุประสงค์ของความตกลงได้ดียิ่งขึ้น และในกรณีที่อาจจะหามาตรการในการร่วมมือในทางเศรษฐกิจได้เต็มที่ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ไทยได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ ไปแล้ว รวม 32 ประเทศ
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์