หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
อาเซียนจะพลิกโฉมไปอย่างไรบ้าง หลังบรรลุเป้าหมายเป็น AEC ในปี 2558

17 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3064)

อาเซียนจะเกิดการรวมกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ที่สินค้าบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ รวมถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ภายใต้กรอบกฎเกณฑ์และกติกาที่ตกลงกัน ได้แก่
 
(1) การค้าภายในอาเซียนไม่มีกำแพงภาษีระหว่างกัน
(2) การค้าระหว่างอาเซียนจะคล่องตัวเพราะมีการอำนวยความสะดวกทางการค้าและลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรผ่านระบบ ASEAN Single Window ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านการค้าและการขนส่งสามารถผ่านขั้นตอนการอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเอกสารหลักฐานพร้อมกัน ณ จุดที่ยื่นใบขนสินค้า
(3) ผู้ส่งออกสามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) ควบคู่ไปกับการใช้ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน (Form D) ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการนำร่องในประเทศสมาชิก อาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยซึ่งจะขยายต่อไปยังอาเซียนทุกประเทศภายในปี 2558
(4) มีฐานข้อมูลการค้าอาเซียน (ASEAN Trade Repository: ATR) ซึ่งสามารถสืบค้น อัตราภาษี มาตรการที่มิใช่ภาษี กฎแหล่งกำเนิดสินค้าและกฎระเบียบทางการค้าต่างๆ ได้บนเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการ อาเซียนภายในปี 2558
(5) นักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุ้นในธุรกิจบริการสาขาต่างๆ ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 และลดเลิกข้อจำกัด/อุปสรรคในการให้บริการทุกรูปแบบตามกรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)
 
- การค้าและการลงทุนมีบรรยากาศเสรีมากขึ้น จากการลด/เลิกข้อจำกัดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคทางการค้า การลงทุนโดย
 
(1) เปิดเสรีการลงทน คุ้มครองการลงทุน ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก การลงทุน ครอบคลุมธุรกิจ 5 ภาค ได้แก่ เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และภาคการผลิต รวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่องตามกรอบความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA)
(2) ปรับประสานนโยบายการแข่งขัน และทรัพย์สินทางปัญญา
 
- มีเส้นทางคมนาคมขนส่ง สามารถเชื่อมโยงถึงกันหมดในอาเซียนช่วยลดต้นทุนทางโลจิสติกส์ในภูมิภาค อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
 
- มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกที่เสมอภาคยิ่งขึ้นช่วยลดช่องว่างระหว่างกัน ทำให้กำลังซื้อของประเทศเพื่อนบ้านดีขึ้น ขยายโอกาสการส่งออกและการลงทุนของไทย
 
- มีการเชื่อมโยงกับประเทศภายนอกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศคู่เจรจาของอาเซียนได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย อาเซียนจะเป็นภูมิภาคเปิด มีการขยายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยทำ FTA กับประเทศนอกภูมิภาค เป็นการเพิ่มโอกาสการค้าและการลงทุนมากยิ่งขึ้น
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์