หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
กฎระเบียบการนำเข้าและภาษีนำเข้าฟิลิปปินส์

17 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 8276)

ฟิลิปปินส์มีมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ โดยมีการเข้มงวดในการนำเข้าสินค้าผัก และผลไม้สดจากประเทศเขตร้อน สินค้าผลไม้ไทยที่อนุญาตให้นำเข้าโดยสะดวกคือ มะขามหวานและลองกอง ส่วนสินค้าไก่สด ไก่แช่แข็ง ไก่แปรรูป จากไทย สินค้าเนื้อวัวสดและแช่เย็นเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ มีการควบคุมการนำเข้าอย่างเข้มงวดและผู้นำเข้าต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้า (Import license) ขณะนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎระเบียบการนำเข้า และการตรวจรับรองโรงงานด้านสุขอนามัยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆ นี้
 
สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร เช่น อาหารสำเร็จรูป และอาหารปรุงแต่ง สินค้ากึ่งสำเร็จรูปเช่นแป้งประเภทต่างๆ สามารถส่งออกไปตลาดฟิลิปปินส์ ไม่มีข้อจำกัดด้านการนำเข้า ผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าไปจำหน่ายในฟิลิปปินส์ต้องจดทะเบียนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งในทางปฏิบัติผู้นำเข้าจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนภาษีนำเข้าสินค้าอาหารปรุงแต่งและอาหารสำเร็จรูป ภายในอาเซียนใช้อัตรา Common Effective Preferential Tariff [ CEPT ] ภาษีนำเข้าเฉลี่ย 0 – 5 % และต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า [ Form A ] กำกับ
 
 
 
โดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์