หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าอินโดนีเซีย

17 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5296)

หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศแบบผูกขาดจากอดีตประธานาธิบดีซูฮาโต ประเทศอินโดนีเซียได้ปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายในประเทศของตนในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้ เกิดขึ้นภายในประเทศและลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประชาชน นอกจากเหนือจากการปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อการพัฒนาของประเทศและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคนโยบายด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ มุ่งเน้นการขยายตัวของการบริโภคในประเทศ (Consumption) และการลงทุน (Investment) เป็นปัจจัยหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีการเจริญเติบโต
 
นอกจากนี้ยังดำเนินการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าที่มิใช่ทรัพยากรธรรมชาติ (Non –
Oil & Gas) รวมทั้งต้องการขยายตลาดไปยังตลาดใหม่ๆด้วย เช่น ตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออกและแอฟริกา โดยจะเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้นจากตลาดดั้งเดิม เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้ เป็นต้น
 
อินโดนีเซียเป็น ประเทศที่มีระบบการค้าเสรี ทั้งการค้าในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ   อย่างไรก็ดี อินโดนีเซียมีการห้าม การควบคุม การจำกัด ทางการค้ากับสินค้าบางประเภท ซึ่งจะเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงการค้า สินค้านำเข้านั้น อาจเป็นสินค้าที่สามารถนำเข้ามาได้โดยผู้นำเข้าประเภทผู้ผลิต (Producing importer: IP) หรือโดยผู้นำเข้าจดทะเบียน (registered importer: IT) และยังมีสินค้าบางประเภทที่ห้ามนำเข้า สำหรับสินค้านำเข้าที่ไม่อยู่ในรายการห้ามนำเข้าหรือรายการสินค้าควบคุมจะสามารถนำเข้าได้โดยผู้นำเข้าทั่วไปที่มีใบอนุญาตนำเข้า (import license) หรือมีเลขทะเบียนนำเข้า
 
 
 
 
โดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์