หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
JTC ย่อมาจาก…....

16 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2409)
 
JTC  ย่อมาจาก Joint Trade Committee
 
หมายถึง คณะกรรมการร่วมทางการค้า จัดตั้งขึ้นภายใต้บทบัญญัติของความตกลงทางการค้าหรือความตกลงใด ๆ ที่มีระดับเทียบเท่าความตกลงดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้แทนที่ภาคีแต่งตั้งและจะประชุมตามคำของของภาคีผู้ทำสัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
 
การประชุมจะจัดให้มีขึ้นโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีหน้าที่ทบทวนและพิจารณาการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของความตกลงทางการค้าและเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามความตกลงฯ พร้อมทั้งเสนอมาตรการที่เหมาะสมเพื่อขยายและเพิ่มประเภทของการค้าระหว่างประเทศคู่สัญญา และทำหน้าที่ในการปรึกษาหารือปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดที่เกิดขึ้นจากสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ซึ่งได้กระทำภายใต้ขอบข่ายของความตกลงนี้
 
ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการกระบทกระเทือนต่อการใช้บทบัญญัติเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องการระงับข้อพิพาท โดยไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้ากับประเทศต่าง ๆ ไปแล้ว รวม 21 ประเทศ
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์