หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
ประวัติและข้อมูลรัฐบาลสิงคโปร์โดยย่อ

16 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 9651)

สิงคโปร์มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ (การปกครองแบบประชาธิปไตย รัฐสภาเดี่ยว: Parliamentary Republic) โดยมีประธานาธิบดีเป็น ประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร (หัวหน้ารัฐบาล) ซึ่งประธานาธิบดีมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี และคณะรัฐบาลอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 5 ปี นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างการปกครองเหมือนกับระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไป คือ การปกครองที่ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ที่คอยถ่วงดุลกัน ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ดังมีรายละเอียดดังนี้
 
ฝ่ายบริหาร (Executive Branch)
ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย ประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรี ผู้นำเหล่านี้จะทำหน้าที่บริหารประเทศผ่านกระทรวง ทบวง กรม และ หน่วยงานรัฐต่างๆ จากนั้นหน่วยงานต่างๆ จึงไปบริหารจัดการหน้าที่ของตน เพื่อให้ประชาชนและประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด
 
ฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislative Branch)
ระบบรัฐสภาของสิงคโปร์เป็นแบบสภาเดี่ยว (Unicameral Parlia-ment) ที่ได้รับรูปแบบจากระบบเวสมินเตอร์ (The Westminster System) ของอังกฤษ โดยสมาชิกรัฐสภาจะมาจากการเลือกตั้ง และ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภา (Member of Parliament-MP) ของสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 
1) สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง (Member of Parliament - MPs)
ณ ปี พ.ศ. 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 87 คน มาจากการเลือกตั้งในระบบ ที่ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดคนแรกเป็นฝ่ายชนะ (First-past-the-post) ในแบบเขตเลือกตั้งเดี่ยว (Single-Member Constituency: SMC) และสมาชิกรัฐสภาที่มาจากเขตเลือกตั้งกลุ่ม (Group Representa-tion Constituency: GRC) ที่พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัคร เป็นทีมๆ ละ 3 ถึง 6 คน เพื่อลงสมัคร โดยอย่างน้อยหนึ่งคนในทีม ต้องมีตัวแทนของชนกลุ่มน้อย (Minority Race) เช่น ชาวมาเลย์ ชาวอินเดีย และอื่นๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีตัวแทนของชนกลุ่มน้อย ทางชาติพันธุ์เข้าเป็นตัวแทนในรัฐสภาที่นอกเหนือจากชาวจีน และ ป้องกันความแตกแยกทางการเมือง
 
2) สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการแต่งตั้ง (Nominated Member of Parliament: NMP)
มีจำนวน 9 คน โดยเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) เพื่อให้มั่นใจ ว่ารัฐสภาจะมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าเป็นสมาชิก โดยเลือกมา จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ และผู้มีชื่อเสียง ก่อนเสนอชื่อให้ประธานาธิบดีเลือก โดยสมาชิกแบบ NMP จะเป็นอิสระจากพรรค การเมือง
 
3) สมาชิกรัฐสภาที่มิได้เป็นตัวแทนจากเขตเลือกตั้งใด (Non- Constituency Member of Parliament: NCMP)
ซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาล โดยสมาชิกแบบ NCMP มีสิทธิในการออกความคิดเห็นต่อรัฐสภา และเป็นหลักประกันว่ารัฐสภา มิได้ถูกผูกขาดโดยสมาชิกรัฐสภาจากพรรคกิจประชา
 
บทบาทและหน้าที่ของรัฐสภา
สิงคโปร์มีรัฐสภาเป็นแบบสภาเดียว มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 5 ปี ประธานรัฐสภาอยู่ในลำดับความสำคัญชั้นที่ 6 รองจาก ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีอาวุโส รองนากยกรัฐมนตรี และ ผู้พิพากษาสูงสุด โดยทำหน้าที่เป็นประธานในการเรียกประชุมรัฐสภา และมีอำนาจบังคับใช้กฎระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับรัฐสภา เพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นระเบียบ รักษาความเป็นกลาง และให้ ความยุติธรรมต่อสมาชิกสภาทุกคน และหากเกิดการประท้วงขึ้นในสภา ประธานก็จะทำหน้าที่ชี้ขาดและตัดสินทันที ทั้งสมาชิกที่มาจาก การเลือกตั้งจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง สมาชิกสภา จะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกลุ่มต่างๆ กับรัฐบาล และหน้าที่หลัก ของรัฐสภาแบ่งได้ดังนี้
 
-ไต่สวน หนึ่งชั่วโมงครึ่งก่อนการประชุมรัฐสภาทุกครั้ง จะเป็นเวลาสำหรับสมาชิกที่จะตั้งกระทู้ถามความรับผิดชอบต่างๆ ของรัฐมนตรีรวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยสามารถเข้ารับฟังความเห็นต่างๆ ได้
 
-ออกกฎหมาย เริ่มจากมีการส่งร่างกฎหมายโดยรัฐมนตรีตัวแทน รัฐบาล หรือหากเป็นจากสมาชิกรัฐสภาจะเรียกว่า ร่างกฎหมายของ สมาชิก ทุกๆ ร่างกฎหมายต้องนำมาผ่านวาระการพิจารณาสามวาระ ในรัฐสภา และสุดท้ายต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีก่อน กฎหมายนั้นจึงมีผลบังคับใช้ได้
 
-ควบคุมการคลัง รัฐสภาจะเป็นผู้ตัดสินและกำหนดเรื่อง งบประมาณประจำปีของรัฐบาล เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอคำแถลงประกอบงบประมาณ รัฐสภาจะทำการเลื่อนประชุม ออกไปราว 7 วัน เพื่อตรวจสอบงบประมาณที่รัฐมนตรีเสนอมา แล้วจึงนำกลับเข้าที่ประชุมอีกครั้งพร้อมเปิดอภิปรายวาระประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ทำงานต่อไป
 
ฝ่ายตุลาการ (Judiciary Branch) ถือเป็นฝ่ายที่มีอำนาจอิสระสูงสุด ถูกแทรกแซงได้ยาก ฝ่ายตุลาการ แบ่งออกเป็นสองส่วนสำคัญ นั่นคือ ศาลชั้นต้น และศาลสูง
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์