หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) ของบรูไนฯ

16 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 9396)

จุดแข็ง (Strengths)
- เป็นประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงและมีกำลังซื้อมาก มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน และสูงเป็นลำดับที่ 20 ของโลก รายได้ต่อหัวของประชากรมากกว่า 40,000 เหรียญสหรัฐ ต่อปี
- เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง
- รัฐบาลบรูไนฯ มีความพยายามพัฒนาภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เติบโตนอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ เพื่อการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายและมั่นคงยิ่งขึ้นในระยะยาว อีกทั้งยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเติบโต ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
 
จุดอ่อน (Weaknesses)
- ตลาดเพื่อการบริโภคในประเทศมีขนาดเล็กเนื่องจากมีประชากรประมาณ 500,000 คน - บรูไนฯ เป็นประเทศที่ขาดแคลนแรงงานและช่างฝีมือแรงงาน จำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมาก แรงงานส่วนใหญ่จากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย อินเดีย และบังคลาเทศ
- บรูไนฯ เป็นประเทศมุสลิมที่มีความเคร่งครัด ทำให้มีข้อจำกัด ทางการค้าที่เคร่งครัดเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารซึ่งกำหนดให้เป็นอาหารฮาลาลเท่านั้น โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ได้แก่เนื้อโค กระบือ แพะ แกะ และไก่
 
 
โอกาส (Opportunities)
- ภายใต้นโยบายผลักดันให้เกิดความหลากหลายทางเศรษฐกิจทำให้บรูไนฯ มีความต้องการสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ทั้งสำหรับการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการพัฒนาธุรกิจการค้าด้านต่างๆ อาทิ ค้าปลีก ค้าส่ง         ก่อสร้าง และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น
- บรูไนฯ มีความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรหลายรายการเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ เช่น ข้าว ผักและผลไม้ รวมถึงเนื้อสัตว์
 
 
อุปสรรค (Threats)
- ภาคการผลิตในประเทศของบรูไนฯ ยังไม่เติบโตมากนัก ทำให้เกิดข้อจำกัดในการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางเรือ ที่มีสินค้าเฉพาะเที่ยวขาไป แต่ไม่มีสินค้าในเที่ยวขากลับ อีกทั้งสินค้าส่งออก ส่วนใหญ่ของบรูไนฯ เป็นผลิตภัณฑ์พลังงานซึ่งใช้ประเภทของเรือในการบรรทุกแตกต่างจากสินค้าทั่วไป
- กระบวนการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าไม่คล่องตัว โดยเฉพาะในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชาวสิงคโปร์ร่วมลงทุน การตัดสินใจนำเข้าสินค้าและใช้บริการขนส่งส่วนใหญ่ต้องการให้มีการดำเนินการผ่านสิงคโปร์
- แม้ว่าบรูไนฯ จะมีนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น แต่ยังมีกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนของชาวต่างชาติเท่าที่ควร อาทิ การถือครองที่ดินและการบังคับใช้สัญญา เป็นต้น
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์