หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
มาเลเซียเริ่มระบบนำเข้าแรงงานต่างชาติ( FWCMS) แล้ว

15 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5222)
 


มาเลเซียเริ่มใช้ระบบจัดการรวมศูนย์ข้อมูลสำหรับการนำเข้าแรงงานต่างชาติ (Foreign Workers Centralized Management System : FWCMS) แล้ว เพื่อตรวจสอบแรงงานต่างชาติ ที่จะเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย โดยกำหนดบังคับใช้เป็น 2 ระยะ ระยะแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2557 สำหรับประเทศเนปาล ศรีลังกา อินเดีย และปากีสถาน และระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำหรับเมียนมาร์ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา และลาว (กันยายนนี้ยังอยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านยังไม่สมบูรณ์)
ระบบ FWCMS นี้ใช้เพื่อแก้ปัญหาแรงงานต่างชาติถูกนายหน้าจัดหางานหลอกลวง โดยเฉพาะเรื่องการปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้แรงงานต่างชาติกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ออกมาเพื่อแก้ปัญหากรณีนายจ้างไม่ต่อใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างชาติ ทำให้แรงงานต่างชาติกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายเนื่องจากใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ออกมาเพื่อแก้ปัญหากรณีแรงงานต่างชาติไม่ได้รับการทำประกันคุ้มครอง ทั้งการทำประกันเงินทดแทนและการทำประกันสุขภาพ
 
เนื่องจากมีนายจ้างหลายรายเลี่ยงไม่ซื้อประกันให้แรงงานต่างชาติตามที่กฎหมายกำหนด ออกมาเพื่อแก้ปัญหากรณีแรงงานต่างชาติถูกลดรอนสิทธิที่พึงมีพึงได้ หรือกรณีนายจ้างแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เช่น ไม่จ่ายค่าจ้างตามที่ระบุในสัญญาจ้าง การหักเงินที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ และออกมาเพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการของ Calling Visa ซึ่งในการดำเนินการด้วยระบบเดิมพบว่า นายจ้างใช้เวลาในการดำเนินการของ Calling Visa ประมาณ 5-6 เดือน

FWCMS เป็นระบบข้อมูลออนไลน์ ซึ่งเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศมาเลเซีย และในประเทศที่ส่งออกแรงงาน ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงทรัพยากรมนุษย์มาเลเซีย นายจ้าง สถานทูต บริษัทจัดหางานเอกชน กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตมาเลเซียที่ประจำในประเทศนั้นๆ และแรงงานต่างชาติ รวมถึงโรงพยาบาลที่ทำการตรวจสุขภาพ

โดยนายจ้างต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.fwcms.com.my เพื่อเข้าระบบ ซึ่งเมื่อลงทะเบียน และมีรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ในการดำเนินการจ้างงานแรงงานต่างชาติ นายจ้างในประเทศมาเลเซียจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 นายจ้างขอโควตาเพื่อจ้างแรงงานต่างชาติที่กระทรวงมหาดไทยมาเลเซียผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งข้อมูลของนายจ้างจะเข้าสู่ระบบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อนายจ้างได้รับอนุมัติโควตาการจ้างงาน นายจ้างแจ้งความจำนงขอจ้างงานแรงงานต่างชาติที่สถานทูตของประเทศต้นทางในมาเลเซีย
 
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการจ้างงานแรงงานต่างชาติ ทั้งนี้ นายจ้างอาจติดต่อคัดเลือกคนหางานด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจกรมการจัดหางานคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 4 แรงงานต่างชาติที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้าง ไปติดต่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ FWCMS ณ ประเทศต้นทาง เพื่อลงทะเบียนทำข้อมูล Bio Medical และข้อมูลบุคคล โดยประทับลายนิ้วมือ สแกนหนังสือเดินทาง จากนั้นจึงเข้ารับการตรวจสุขภาพ

ขั้นตอนที่ 5 นายจ้างดำเนินการขอ VDR หรือ Calling Visa พร้อมทั้งจ่ายค่าดำเนินการ ซื้อประกันเงินทดแทนและประกันสุขภาพตามที่กฎหมายกำหนดให้แรงงานผ่านระบบออนไลน์
 
ขั้นตอนที่ 6 นายจ้างดำเนินการขอ Bio Visa กับสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศต้นทาง หรือ One Stop Centre ของ FWCMS ในประเทศต้นทางผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนที่ 7 แรงงานต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ VDR หรือ Calling Visa เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย และผ่านการตรวจ Biometric จากด่านตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย
ขั้นตอนที่ 8 แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลในสังกัด FOMEMA ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย และเมื่อจะต่อใบอนุญาตทำงาน
ขั้นตอนที่ 9 นายจ้างดำเนินการขอติดสติกเกอร์ใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างชาติกับกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียผ่านระบบออนไลน์
 
ขั้นตอนที่ 10 เมื่อแรงงานต่างชาติต้องการเดินทางกลับประเทศต้นทาง หลังจากที่ได้ทำงานครบตามสัญญาจ้าง หรือยกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนด นายจ้างดำเนินการขอยกเลิกใบอนุญาตทำงาน Check Out Memo (COM) ให้แรงงานต่างชาติกับกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียผ่านระบบออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์