หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

14 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 10190)
 

โดย  เติมธรรม  สิทธิเลิศ

                              
 
อาเซียนถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งจากภายในภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้นมาโดยตลอด ในปี 2013 นั้นมีนักท่องเที่ยวมาเยือนอาเซียนทั้งสิ้น 99.2 ล้านคน ถือเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.73 จากปีก่อนหน้า
 
 
มีความก้าวหน้าสำคัญในการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบริการและแรงงานมีทักษะอย่างเสรี โดยการดำเนินการตาม ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professionals นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวสำหรับโรงแรมสีเชียว (Green Hotel) โฮมสเตย์ บริการสปา ห้องสุขาสาธารณะ เมืองท่องเที่ยวที่สะอาดและมีพื้นฐานจากชุมชน และรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์และบริการด้านต่าง ๆ ในสาขาการท่องเที่ยว มีการทำการตลาดและส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอาเซียนร่วมกับภาคเอกชนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (www.aseantourism. travel) ให้มีคุณภาพดีขึ้น
 
ด้านการร่วมมือกับประเทศที่มิใช่สมาชิกอาเซียนนั้น ในปัจจุบันมีความร่วมมือกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเหล่านั้นด้วย การท่องเที่ยวอาเซียนไดัร่วมกันกำหนดแผนการรวมกลุ่มสาขาการท่องเที่ยวของอาเซียน (Roadmap for Integration of Tourism Sector) ขึ้น โดยแผนการรวมกลุ่มสาขาท่องเที่ยวดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญต่อการเร่งรัดการเปิดเสรี การบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาครวมถึงมาตรการต่าง ๆ ในการอำนวยความสะดวก การเดินทางของนักท่องเที่ยว เช่น กระบวนการออกวีซ่าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การยกเว้นวีซ่าให้คนชาติอาเซียน การเร่งรัดการจัดทำ ASEAN Single Visa และมาตรการการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม และมาตรการการส่งเสริมการตลาดร่วมกันเพื่อประชาสัมพันธ์อาเซียนในฐานะแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน (ASEAN Single Destination) ตลอดจนมีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Strategic Plan : ATSP) โดยล่าสุดคือแผนระหว่างปี 2011-2015 เพื่อพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากการประชุมกลุ่มทำงานพิเศษด้านการบูรณาการการท่องเที่ยวอาเซียน ในปี 2009 ที่ต้องการพัฒนาพิมพ์เขียวในการกำหนดนโยบายและโครงการต่าง ๆ ขององค์กรท่องเที่ยวระดับชาติอาเซียน (ASEAN National Tourism Organizations : NTOs) ทั้งในด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน การพัฒนาบุคลากร การลงทุน และการสื่อสารระหว่างกัน โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้
(1) ทบทวนปฏิญญา ความตกลงต่าง ๆ ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและการบรูณาการภาคการท่องเที่ยว อาทิ กรอบข้อตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน (AFAS)
(2) ปรึกษาหารือกับองค์กรพัฒนาเอกชนอาเซียน (ASEAN NGOs) และประธานหน่วยทำงานต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน (อาทิ ASEANTA) เพื่อหาข้อมูล แนวความคิด ข้อเสนอแนะ ในด้านวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ สำหรับการท่องเที่ยวอาเซียนภายในปี 2015
(3) ประเมินผลการทำงานของ NTOs คณะทำงานต่าง ๆ มาตรฐานการพัฒนาด้านกำลังคน การลงทุน การบริหารวิกฤตการณ์ และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) ระบุขอบข่ายงาน/กิจกรรมใหม่ ๆ ของ NTOs และคณะทำงานต่าง ๆ ที่ควรดำเนินการเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการท่องเที่ยวอาเซียนภายในปี 2015
(5) จัดเตรียมแผนการดำเนินงานสำหรับการท่องเที่ยวอาเซียน โดยมีการระบุโครงการและกิจกรรม กรอบระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
 
โดยการดำเนินงานตามแผนฯ นั้นจะยึดหลักการสำคัญ 6 ประการ คือ
(1) การพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องเป็นการพัฒนาโดยมีการบูรณาการและมีรูปแบบ
(2) มีความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ
(3) ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง
(4) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
(5) มีการบริการเป็นเลิศ และ
(6) ได้รับประสบการณ์ ที่โดดเด่นและการมีปฏิสัมพันธ์
 
การประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวอาเซียนเป็นการประชุมเพื่อหารือและกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน โดยมีการประชุมปีละครั้ง การประชุมครั้งล่าสุดเป็นการประชุมครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา โดยมี ฯพณฯ U Htay Aung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการโรงแรมและท่องเที่ยว เป็นประธาน มีสาระสำคัญของการประชุมโดยสังเขป คือ
(1) มีความคืบหน้าในการดำเนินการตาม ASEAN Open Skies Agreement เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอาเซียนซึ่งถือเป็นที่มาหลักของการเจริญเติบโตในด้านการท่องเที่ยว
 
(2) มีความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) 2011-2015 และเห็นพ้องว่าสำหรับแผนฯ ฉบับต่อไป ระหว่างปี 2016-2025 นั้น อาเซียนควรมุ่งเน้นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยการนำเสนอประเด็นการท่องเที่ยวที่จะได้รับประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์และมีความหลากหลายและยึดมั่นในหลักการแห่งความรับผิดชอบ และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ทั่วถึงและสมดุล
 
(3) ในด้านบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้มีการรับรองข้อเสนอที่จะจัดตั้งสำนักเลขาธิการระดับภูมิภาคขึ้นในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและดำเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในด้านผู้ประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว โดยจะมีการรับรองผู้ประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวประมาณ 6,000 ราย โดยอ้างอิงจาก ASEAN Common Competency Standard for Tourism Professionals (ACCSTP)
 
(4) มีความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professionals Registration System: ATPRS) และโครงการอื่น ๆ
 
(5) ด้านการปรับปรุงคุณภาพจะถือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะแหล่งท่องเที่ยวร่วม นอกจากจะมีความคืบหน้าในการจัดทำมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอาเซียนแล้ว ยังมีความคิดริเริ่ม ที่จะพัฒนามาตรฐานการจัดประชุมไมซ์ (MICE) อีกด้วย
 
(6) มีการริเริ่มจัดทำแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวอาเซียน และมีการจัดทำเว็บไซต์ (www.aseantssrc.org) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการหาข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
(7) มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียนในช่องทางต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และความร่วมมือกับภาคเอกชน
 
(8) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนที่เน้นด้านธรรมชาติ โดยได้มีการพัฒนา แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อาเซียน (ASEAN Ecotourism Strategic plan) และด้านวัฒนธรรมด้วย
 
(9) มีการปรับปรุงการเชื่อมโยงทางอากาศในอาเซียนผ่านทาง ASEAN Open Skies Agreements และมีการเจรจากับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลี
 
(10) มีการจัดงาน ASEAN Tourism Forum (ATF) 2015 เมื่อวันที่ 22-29 มกราคม 2558 ณ กรุง เนปิดอว์ ประเทศเมียนมา ภายใต้ชื่องาน "ASEAN-Tourism Towards Peace, Prosperity and Partnership” มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้ซื้อ 300 ราย ผู้ขาย 905 ราย การการจัดแสดงทั้งสิ้น 527 บูธ ตลอดจนมีสื่อต่างประเทศและในภูมิภาคเป็นจำนวนมาก
 
(11) สำหรับงาน ATF 2016 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2559 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยใช้ชื่องาน "ASEAN : One Community for Sustainability” ทั้งนี้ ในปี 2017 ประเทศสิงคโปร์ ได้ตกลงที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน ATF แล้วอีกด้วย
 
ในวาระเดียวกันยังมีการประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) ครั้งที่ 14 โดยมีผลการประชุมสำคัญคือ
(1) มีความคืบหน้าในการดำเนินการตาม APT Tourism Cooperation Work Plan 2013-2017 โดยมีการจัด APT Tourism Students Summit ระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2014 และ APT Media
 
(2) มีการเน้นการพัฒนากรอบการดำเนินการด้านการแลกเปลี่ยนแนวคิดในด้านสถิติการท่องเที่ยว เพื่อสามารถเข้าใจถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น และ
 
(3) ที่ประชุมได้มีการชื่นชมศูนย์อาเซียน-จีน ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น และ ศูนย์อาเซียน-เกาหลี ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาเซียนและประเทศพัมธมิตรทั้ง 3 อีกด้วย
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์