หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
แผนงานการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กของอาเซียน

14 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 7939)

โดย  สันติพจน์  กลับดี
 
 
ท่านที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับสตรีและเด็กมาบ้างคงจะเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสตรีและการละเมิดสิทธิเด็กในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยเองและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ในส่วนของการละเมิดสิทธิสตรีอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำรุนแรงภายในครอบครัว เช่น ถูกสามีทำร้ายร่างกาย ถูกบังคับขืนใจ หรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน เช่น ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง การกดขี่แรงงานต่างชาติ และอื่น ๆ ส่วนการละเมิดสิทธิเด็กหลายคนย่อมเคยอ่านข่าวเกี่ยวกับการกระทำรุนแรงต่อเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการบังคับกักขัง การละเมิดทางเพศ และอื่น ๆ
 
เพื่อให้พลเมืองอาเซียนที่เป็นสตรีและเด็กได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทางประชาคมอาเซียนจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights Woman and Children : ACWC) ขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553 ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 20 คน แบ่งเป็นผู้แทนด้านสิทธิเด็กประเทศละ 1 คน และผู้แทนด้านสิทธิสตรีด้านละ 1 คน
 
การตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กดังกล่าว ทางประชาคมอาเซียนได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้หลายประการเพื่อ
1. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสตรีและเด็กในอาเซียน
2. ยึดถือ ส่งเสริม คุ้มครอง เคารพ และให้สตรีและเด็กในอาเซียนได้ใช้สิทธิอย่างสมบูรณ์
3. ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสตรีและเด็ก โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมอาเซียน
4. เสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลก
5. ยึดหลักสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนา อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แผนปฏิบัติการปักกิ่ง โลกที่เหมาะสมกับเด็ก กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เครื่องมือว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอื่น ๆ และปฏิญญาระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีและสิทธิเด็กอื่น ๆ ที่ประเทศอาเซียนร่วมเป็นภาคี
6. ส่งเสริมเสถียรภาพ ความสมานฉันท์ มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
 
สิ่งที่ตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญกับสตรีและเด็กในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอีกประการหนึ่งคือ การจัดทำแผนงานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) โดยเน้นในหัวข้อหลักต่าง ๆ คือ
1. การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
2. การค้าสตรีและเด็ก
3. สตรีและเด็กที่อาศัยอยู่ด้วยและได้รับผลกระทบจาก HIV/AIDS
4. ผลกระทบทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่มีต่อสตรีและเด็ก
5. การส่งเสริมคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กพิการ
6. เครื่องมือของอาเซียนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีและเด็ก
7. ระบบการคุ้มครองเด็ก (การทำงานแบบบูรณาการและครอบคลุมสำหรับเด็กที่ต้องการ การคุ้มครองทางสังคม)
8. สิทธิในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งรวมถึงการดูแลพัฒนาการและการศึกษาตั้งแต่เยาว์วัย
9. สิทธิเด็กในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหมดที่มีผลต่อเด็ก
10. การมีส่วนร่วมของสตรีในด้านการเมืองและการตัดสินใจ การปกครองแบบมีธรรมาภิบาลและเป็นประชาธิปไตย
11. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับสตรี กับเรื่องความยากจนที่เกิดจากความเป็นสตรี สิทธิสตรีในที่ดินและทรัพย์สิน
12. ส่งเสริมการดำเนินงานทางการศึกษาให้เป็นสากลและมีความเสมอภาคทางเพศ (ตำรา หลักสูตร และการเข้าถึง)
13. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก
14. ส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือและเจรจากับผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค
 
จะเห็นว่านอกจากประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะสร้างประโยชน์ให้กับพลเมืองอาเซียนในด้านของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอื่น ๆ แล้ว ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสตรีและเด็กในอาเซียนอีกทางหนึ่งด้วย
 
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์