หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ความแตกต่างระหว่าง AC และ AEC

29 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4021)
 

AC คือ ASEAN Community (ประชาคมอาเซียน) ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสา คือ
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community : APSC )จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิก อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี

2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC ) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ จำเป็นต้องกล่าวถึงเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Connectivity) ด้วย

3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC ) มีเป้าหมายเพื่อทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความมั่นคงทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่อาเซียนจะมีการเชื่อมโยงกันในด้านต่าง ๆ
ซึ่งทั้ง 3 เสามีความเกี่ยวข้องและส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะทำให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืน ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

ดังนั้น AEC คือ 1 ใน 3 เสาหลักที่จะทำให้เกิดประชาคมอาเซียน (AC) ขึ้นในภูมิภาค

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์