หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ทำความรู้จักกับความร่วมมือพัฒนาลุ่มน้ำโขงอาเซียน

10 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3543)

โดย  เติมธรรม  สิทธิเลิศ
 
 
ความร่วมมือพัฒนาลุ่มน้ำโขงอาเซียนนั้นเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศจีน เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทุนมนุษย์ในอนุภูมิภาคนี้ มุ่งเน้นที่ 8 สาขาสำคัญ คือ โครงสร้างพื้นฐาน การค้าและการลงทุน เกษตรกรรม ป่าไม้และทรัพยากรแร่ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาของภูมิภาคอาเซียน
 
ในความร่วมมือนี้มีการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีการใช้เงินทุนสูง จึงมีความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพัฒนาและภาคเอกชนอื่น ๆ โครงการสำคัญ อาทิ การเชื่อมโยงด้านรางสิงคโปร์-คุนหมิง (Singapore-Kunming Rail Link : SKRL) จะเริ่มต้นพัฒนาในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง โดยจะครอบคลุมประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และภาคใต้ของจีน โดยอาจมีการขยายต่อไปยังเมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย และโครงการรถไฟเส้นทาง Yuxi-Mengzi ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินทุนจากกระทรวงรถไฟ ประเทศจีน จุดเริ่มต้นของความร่วมมือนี้เกิดขึ้นเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้เล็งเห็นความสำคัญของศักยภาพทางเศรษฐกิจของลุ่มน้ำโขง จึงได้มีการริเริ่มความร่วมมือขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 1996 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยได้มีการตกลงกันเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานพื้นฐานของความร่วมมือพัฒนาลุ่มน้ำโขงอาเซียน (Basic Framework of ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation) ความร่วมมือพัฒนาลุ่มน้ำโขงอาเซียนมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ
 
(1) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีและยั่งยืนของลุ่มน้ำโขง
(2) เพื่อส่งเสริมกระบวนการการเจรจาและการระบุโครงการร่วม ซึ่งจะส่งผลในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่มั่นคงสำหรับผลประโยชน์ร่วมกัน
(3) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศริมฝั่งแม่น้ำโขง
 
นอกจากนี้ ความร่วมมือนี้จะอยู่ภายใต้หลักการที่สำคัญ คือ
(1) การสนับสนุนและดำเนินการอย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนาแห่งชาติของประเทศในลุ่มน้ำโขง
(2) ผลประโยชน์ทางตรงต่อผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขง ในรูปแบบของการจ้างงาน สร้างรายได้ การยกระดับทางสังคมและมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นของการดำรงชีวิต
(3) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน นำไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
(4) เติมเต็มความริเริ่มความร่วมมือต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการโดยคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประเทศผู้บริจาค และหน่วยงานพหุภาคีอื่น ๆ
(5) ระดมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่มีการเห็นชอบร่วมกัน
(6) การเปิดกว้างให้กับประเทศ ภูมิภาค และสถาบันที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินที่สนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในความร่วมมือนี้
 
ทั้งนี้ การประชุมความร่วมมือพัฒนาลุ่มน้ำโขงอาเซียน (ASEAN Mekong Basin Development Cooperation : AMBDC) มีการจัดขึ้นเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง การประชุมครั้งที่ 16 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2014 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา มี ฯพณฯ Dr. Kan Zaw รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นประธาน มีสถานะโดยสรุปคือ
(1) มีความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการการพัฒนาลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 338.8 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ การศึกษาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน โครงการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางบก โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการทรัพยากรน้ำบาดาล และการพัฒนาในด้านระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศแก่บุคลากรด้านป่าไม้
 
(2) มีการหารือถึงความก้าวหน้าของโครงการ SKRL ในด้านการฟื้นฟูสมรรถนะของทางรถไฟที่มีอยู่ การก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดน การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อนสร้างเส้นทางที่ยังขาดในประเทศสมาชิกอาเซียน
 
(3) รัฐมนตรีอาเซียนขอความขอบคุณต่อรัฐบาลจีนที่ได้ให้การสนับสนุนการความร่วมมือพัฒนาลุ่มน้ำโขงอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการคมนาคม พลังงาน การสื่อสาร สิ่งแวดล้อม การเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข การท่องเที่ยว และการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน และ
 
(4) รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องที่จะพิจารณาความร่วมมือระหว่าง AMBDC กับองค์กรการพัฒนาอื่น ๆ ในการดำเนินการในโครงการต่าง ๆ ต่อไป
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์