หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอย่างเป็นทางการ 8 สิงหาคม 2558

10 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3758)

กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 โดยศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งนี้ คือ การเป็นแหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับภูมิภาคอาเซียนอย่างมีมิติเรื่องราว และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยการนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียนที่มีความงดงาม หลายหลายและคล้ายคลึง รวมถึงสะท้อนวิถีชีวิต รากเหง้าวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาของภูมิภาคอาเซียน
 
ศูนย์วัฒนธรรมฯ แห่งนี้จะตั้งอยู่ที่บนพื้นที่ 600 ตารางเมตร บริเวณชั้น 2 อาคารหอศิลป์ร่วมสมัย ถนนราชดำเนิน ภายในศูนย์ฯ จะประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการผ่านเทคโนโลยีมัลติทัชและมัลติมีเดียเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เข้าชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างสนุกสนานและให้ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งนี้เป็นนิทรรศการที่มีชีวิตพร้อมนำเสนอเรื่องราวและเนื้อหาอย่างมีสีสัน ในขั้นตอนของการดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูล โดยเฉพาะในประเด็นประวัติศาสตร์ก่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนตั้งแต่ในยุคอินโดจีนสุวรรณภูมิจนถึงการเข้าสู่ยุคเปลี่ยนของแต่ละประเทศ
 
นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอันประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงวุฒิด้านการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำเสนอผ่านการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และสื่อความหมายที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น เนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ ที่จะนำมาจัดแสดงภายในศูนย์วัฒนธรรมฯ จึงจะผ่านการตรวจทานและได้รับการพิจารณาจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนมาแล้วทั้งสิ้น
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์