หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
JICA และมูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทีมสหวิชาชีพ ชายแดนไทย-สปป.ลาว

10 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1866)

หน่วยงานกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และมูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทีมสหวิชาชีพชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่7 ก.ค.58 ที่ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
 
วัตถุประสงค์ของการประชุถมนี้เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตามแนวพื้นที่ชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกันระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจำปาสัก สปป.ลาว และยังเป็นการขยายเครือข่ายการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างทีมสหวิชาชีพทั้งสองประเทศ การจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างเข้มแข็ง
 
นางสุวรีย์ ใจหาญ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจำปาสัก จะเป็นลักษณะการเคลื่อนย้ายแรงงาน และเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากหญิงและเด็ก  นอกจากนั้นกลุ่มผู้ชายจะถูกบังคับใช้เกี่ยวกับแรงงานประมง
 
ที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจำปาสักได้ร่วมกันทำงานประสานงานความร่วมมือการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในทุกระดับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
 
 
 
 
โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์