หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียน

9 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 10811)

โดย  เติมธรรม  สิทธิเลิศ
 
 
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อพัฒนาการเศรษฐกิจ ความร่วมมือในด้านดังกล่าวของอาเซียนได้รับการสนับสนุนและมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology : AMMST) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 ปี เพื่อหารือ กำหนดนโยบาย และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงระหว่างสามปีดังกล่าวจะมีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology : IAMMST) ด้วย
 
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียนในปัจจุบันมีการกำหนดเป็น 9 สาขา และจัดตั้งคณะอนุกรรมการในแต่ละสาขา ดังนี้
1) คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Sub-Committee on Biotechnology : SCB)
 
2) คณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหาร (Sub-Committee on Food Science and Technology : SCFST)
 
3) คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และทรัพยากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sub-Committee on Infrastructure and Resources Development : SCIRD)
 
4) คณะอนุกรรมการด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (Sub-Committee on Meteorology and Geophysics : SCMG)
 
5) คณะอนุกรรมการด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Sub-Committee on Microelectronics and Information Technology : SCMIT)
 
6) คณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล (Sub-Committee on Marine Science and Technology : SCMSAT)
 
7) คณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ (Sub-Committee on Material Science and Technology : SCMST)
 
8) คณะอนุกรรมการด้านการวิจัยพลังงานนอกแบบ (Sub-Committee on Non-Conventional Energy Research : SCNCER) 9) คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ (Sub-Committee on Space Technology and Applications : SCOSA)
 
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Plan of Action on Science and Technology : APAST) 2007-2011 ซึ่งต่อมาได้รับความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาเป็น 2007-2015 ซึ่งสาระสำคัญโดยสรุป คือ
(1) เร่งวิจัยและพัฒนาความร่วมมือและการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
(2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) สร้างเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศและโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) เสริมสร้างความตระหนักรู้และการใช้ประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5) สร้างความแข็งแกร่งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนระบบสนับสนุน และ
(6) หล่อหลอมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศคู่เจรจาและองค์กร ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในด้านโครงการในระดับภูมิภาค
 
ความคืบหน้าล่าสุดคือได้มีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 8 ณ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2014 โดยมี ฯพณฯ Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวิจัยและเทคโนโลยี เป็นประธานที่ประชุม มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
 
1. ได้มีการนำเสนอเป้าหมายของแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation : APASTI) 2015-2020 ดังนี้
(1) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันที่ใช้งานระหว่างภาครัฐและเอกชนและโครงการ Talent Mobility
(2) การรับรู้และประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(3) เศรษฐกิจนวัตกรรม ที่ขับเคลื่อนโดยประโยชน์จากไอซีทีและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(4) การเข้าถึงตลาดโลกของนวัตกรรมอาเซียน
(5) นวัตกรรมอาเซียนที่ตอบสนองต่อความท้าทายของสหัสวรรษใหม่ และ
(6) ความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ และเครือข่ายของศูนย์ความเป็นเลิศ
 
2. มีการขยายขอบเขตการใช้เงินกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน (ASEAN Science Fund : ASF) โดยมีการแก้ไขแนวทางของ ASF เพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรม และให้เปลี่ยนชื่อจาก ASF เป็นกองทุนอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ASEAN Science, Technology and Innovation Fund : ASTIF) โดยมีการกลั่นกรองโครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งรวมภาคเอกชนเข้าไว้ด้วย
 
3. ด้านความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจามีความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ได้แก่
3.1 ประเทศญี่ปุ่น ได้มีความก้าวหน้าในด้านโครงการร่วมงวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในสาขาวิทยาศาสตร์ และรัฐบาลญี่ปุ่นยังได้สนับสนุนด้านการเงินผ่านทาง Japan-ASEAN Integration Fund
 
3.2 ประเทศจีน ได้มีความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์หลายประการ อาทิ โครงการห้องทดลองร่วม ศูนย์ถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน-อาเซียน และโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
 
3.3 สหภาพยุโรป มีความคืบหน้าในหลายโครงการ รวมถึงการช่วยพัฒนาแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (APARTI) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ อีกทั้งคาดหวังว่าจะมีความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปในอีกหลายด้าน อาทิ การพัฒนากลไกการร่วมทุน และกรอบการดำเนินงานด้านการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา
 
3.4 สหรัฐอเมริกา มึความก้าวหน้าของการดำเนินการริเริ่มโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการนำร่องพัฒนานักวิทยาศาสตร์อาเซียน-สหรัฐ การมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์สตรีดีเด่นระดับอาเซียน-สหรัฐ และได้มีการหารือเกี่ยวกับโครงการนำร่องพัฒนานักวิทยาศาสตร์อาเซียน-สหรัฐ ระยะที่ 2 อีกด้วย
 
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 ในปี 2015 จัดขึ้น ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์