หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ประชาชนทั่วไปในประเทศไทยที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจจะได้รับผลกระทบจาก AEC อย่างไร

9 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2633)

ผลกระทบด้านบวก
 
ในฐานะผู้บริโภค
(1) มีทางเลือกในการบริโภคและบริการที่มีความหลากหลายในราคาที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการลด/ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าสินค้าและบริการใน AEC ทำให้สินค้าและบริการจากประเทศอาเซียนอื่นสามารถเข้าสู่ตลาดไทยได้สะดวกขึ้น
 
(2) มีโอกาสได้บริโภคสินค้าที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจาก AEC มีการกำหนดกลไกระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านมาตรฐานและการรับรองคุณภาพของสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ผลิตในอาเซียนมีมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกัน
 
ในฐานะผู้ประกอบอาชีพ
(1) เพิ่มโอกาสในการเข้าไปทำงานในประเทศอาเซียนมาขึ้นเนื่องจากภายใต้ AEC ประเทศสมาชิก อาเซียนจะมีการอำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราและออกใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพและแรงงานฝีมืออาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้ามพรมแดนและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน
 
(2) มีโอกาสได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพการทำงานกับบุคลากรของประเทศอาเซียนอื่น จากสภาพแวดล้อมใน AEC ที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือและการลงทุนระหว่างกันได้อย่างคล่องตัวขึ้น
 
 
ผลกระทบด้านลบ
 
ในฐานะผู้บริโภค
(1) หากหน่วยงานภาครัฐไม่มีกลไกในการควบคุมและตรวจสอบสินค้านำเข้าที่ดี มีความเป็นไปได้ที่สินค้าและบริการจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ที่อาจยังไม่ได้มาตรฐานของไทยก็มีโอกาสเข้าสู่ตลาดของไทยได้ด้วย ประชาชนในฐานะผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ และแจ้งให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบทันทีเมื่อประสบปัญหา
 
ในฐานะผู้ประกอบอาชีพ
(1) มีความเป็นไปได้ที่จะถูกแย่งงานโดยแรงงานของประเทศอาเซียนอื่นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงกว่า เช่น ด้านภาษาอังกฤษ และทักษะในการประกอบวิชาชีพต่างๆ
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์