หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความน่าสนใจของแผนยุทธศาสตร์การขนส่งอาเซียน 2011-2015

9 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3274)
 
โดย  เติมธรรม  สิทธิเลิศ
 
        
 
 
การเจริญเติบโตที่โดดเด่นในอาเซียนเป็นผลมากจากการประสบความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมและการบูรณาการตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกให้มากขึ้น ส่วนสำคัญของความสำเร็จมากจากประสิทธิภาพของเครือข่ายการขนส่งที่มีความปลอดภัยและมีการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถูกระบุไว้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แผนยุทธศาสตร์การขนส่งอาเซียน (ASEAN Strategic Transport Plan : ASTP) 2011-2015 หรือบางครั้งเรียกว่า แผนปฏิบัติการบรูไน (Brunei Action Plan) ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงในภูมิภาคซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมและมีการศึกษาและสนับสนุนทั้งด้านการเงินและอื่น ๆ จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนและเอเซียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia : ERIA) โดยสามารถสรุปเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ที่ใช้ผลักดันการขนส่งในด้านต่าง ๆ แสดงดังตาราง
 
 
 
การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Ministers Meeting : ATM) ถือเป็นการประชุมหารือและกำหนดแนวทางความช่วยเหลือด้านการขนส่งในอาเซียนในด้านต่าง ๆ มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ และการประชุมนี้ยังถือเป็นกลไกการดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านขนส่งในอาเซียนที่สำคัญ มีการจัดประชุม ปีละ 1 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2014 ณ เมืองมันฑะเลย์ ประเทศเมียนมา มี ฯพณฯ Nyan Htun Aung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ได้ข้อสรุปดังนี้
 
(1) มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการขนส่งอาเซียนด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงระบบความปลอดภัย และการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคสำหรับทศวรรษหน้า (2016-2025)
 
(2) มีความก้าวหน้าในการดำเนินการด้านตลาดการบินร่วมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market : ASAM) และมีการเจรจาข้อผูกพันเฉพาะสาขาการขนส่งทางอากาศ ชุดที่ 9 (Ninth Package of Commitments on Air Transport Services)
 
(3) มีความคืบหน้าการจัดทำกรอบการดำเนินงานข้อตกลงการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารข้ามแดน โดยทางถนน ตลอดจนความคืบหน้าของกรอบข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
(4) มีการดำเนินการของกรอบการทำงานตลาดส่งสินค้าร่วมอาเซียน (ASEAN Single Shipping Market : ASSM) ซึ่งจะให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เพื่อประสานงานด้านนโยบายและกฎระเบียบเพื่อเปิดเสรีบริการจัดส่งสินค้าในภูมิภาค อีกทั้งได้มีการเซ็นบันทึกความเข้าใจร่วมในเรื่องการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อสภาวะน้ำมันรั่วไหลร่วมในภูมิภาค
 
(5) มีความร่วมมือด้านการขนส่งกับจีน ญี่ปึ่น เกาหลีในด้านต่าง ๆ และขอขอบคุณสหภาพยุโรปและเยอรมนีที่ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาภาคการขนส่งอาเซียน
 
ในวันเดียวกันยังได้มีการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนและจีน ครั้งที่ 13 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป คือ
(1) มีความคืบหน้าของกลไกการให้คำปรึกษาด้านการเดินเรืออาเซียนจีน (ASEAN-China Maritime Consultation Mechanism : ACMCM) ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่น ๆ
 
(2) มีความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อตกลงการขนส่งทางอากาศอาเซียนจีน (ASEAN-China Air Transport Agreement : ACATA) และพิธีสาร ACATA 1 ตลอดจนเร่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสดำเนินการพิธีสาร ACATA 2 เพื่อบรรลุเป้าหมายเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนในด้านบริการ
 
(3) มีความคืบหน้าในการก่อสร้างและฟื้นฟูทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง
 
(4) ประเทศจีนได้ประกาศให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินในด้านการเชื่อมโยงภายในอาเซียน ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงทางทะเล ตลอดจนมีการริเริ่มเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) และ
 
(5) ในปี 2015 จะมีการดำเนินการในหลายโครงการ อาทิ การฝึกซ้อมร่วมอาเซียนจีนในการค้นหาและช่วยเหลือทางทะเล สายด่วนฉุกเฉินและกู้ภัยทางทะเลอาเซียนจีน การเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันในช่องแคบมะละกาและสิงคโปร์ และเครือข่ายความร่วมมือของเมืองท่าอาเซียนจีน ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 21 ณ ประเทศมาเลเซีย ในปี 2015 ต่อไป
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์