หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
มหาดไทยเตรียมพร้อมบุคลากรรับอาเซียน

9 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1451)

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (MOI English Camp) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยใน ๔ ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะการสื่อสารที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ให้สามารถติดต่อ สื่อสาร และประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมุ่งหวังให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ด้านอาเซียนและการต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน
 
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการฯ ได้แก่ ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ/ปฏิบัติการ หรือเทียบเท่าของส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
ทั้งนี้ โครงการฯ ได้กำหนดการทดสอบก่อน-หลัง (Pre-Test และ Post-Test) พร้อมรายงานผลการอบรม (Progress Report) เพื่อเป็นฐานข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการประเมินผล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงโครงการฯ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานต่อไป
 
 
 
credit : กระทรวงมหาดไทย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์