หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
โอกาสและอุปสรรคทางการค้าในอินโดนีเซีย

8 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 8276)

Strength (จุดแข็ง)
(1) เป็นตลาดใหญ่ มีจำนวนประชากรประมาณ 237.6 ล้านคน หรือครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดใน ASEAN
(2) ประชากรที่มีฐานะดี แม้จะมีไม่เกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ
20-30 ล้านคน แต่มีกำลังซื้อสูงมากและนิยมสินค้าที่มีคุณภาพ
(3) เป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เช่น น้ำมัน ถ่านหิน แร่ธาตุ และป่าไม้ เป็นต้น
(4) มีจำนวนแรงงานมาก และค่าแรงถูก
 
Opportunity (โอกาส)
(1) ปริมาณความต้องการสินค้าและบริการสูง เนื่องจากมีจำนวนประชากรมาก สินค้าที่ผลิตได้ในประเทศ บางประเภทไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้า
(2) อยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศ
(3) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างชัดเจนโดยเฉพาะบางสาขาธุรกิจ
 
Weakness (จุดอ่อน)
(1) ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
(2) กฎหมายและกฎระเบียบบางอย่าง ไม่มีความชัดเจนและโปร่งใส
(3) ระบบราชการที่มีกระบวนการมาก ซับซ้อนและยุ่งยากยังมีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชั่นในระบบราชการ
 
Threat (อุปสรรค)
(1) มีการกำหนดมาตรการทางการค้า ในลักษณะที่เป็นการกีดกันทางการค้า เช่น มาตรการห้ามนำเข้า ใบอนุญาตนำเข้า มาตรการด้านสุขอนามัยเป็นต้น
(2) ตลาดอินโดนีเซีย มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ เช่น จากจีน เวียดนาม และอินเดีย เป็นต้น
 
 
 
 
โดย กระทรวงพาณิชย์ (คู่มือการค้าและการลงทุน)
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์