หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสัมมนาการวางผังเมืองพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

7 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4262)

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การวางผังเมือง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้น ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี”
 
เนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้มีนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ซึ่งได้กำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจไว้ 10 จังหวัด มีแนวทางการดำเนินงานโดยบูรณาการการทำงาน ในพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) โดยกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก 6 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร สงขลา ตาก สระแก้ว ตราด และหนองคาย ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 อีก 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครพนม นราธิวาส และกาญจนบุรี
 
ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ได้รับการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองรวม 2 ตำบล 289.07 ตารางกิโลเมตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้จัดให้มีการสัมมนา "การวางผังเมือง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี” ขึ้น เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านั้น ไปบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภาพรวมในระดับจังหวัด เมือง ชุมชน พื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน และเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม ตามโครงการ "2558 ปีทองผังเมือง พัฒนาทั่วไทย ก้าวไกล สู่อาเซียน”
 
 
 
 
 
โดย สทท.กาญจนบุรี

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์