หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ความร่วมมือ ‘ไทย–มาเลเซีย’ พัฒนาเทคนิคการสอน ‘ภาษามลายู’ ให้ครูไทย

7 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2174)

กระทรวงศึกษาธิการ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการ Exchange of Teachers and School Administrators for the Promotion of Malaysian Language Teaching in Thailand ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย โดยประเทศมาเลเซียได้จัดฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอนภาษามลายู ณ สถาบัน IPGKBA ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 1 เดือน ให้กับครูผู้สอนอิสลามศึกษาของไทย ซึ่งเน้นเฉพาะครูผู้สอน "สาระภาษามลายู” เท่านั้น จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นผู้แทนครูทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
 
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมและพัฒนาครูผู้สอนภาษามลายูในประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุคศตวรรษที่ 21 และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย สำหรับรูปแบบและหัวข้อการจัดอบรมนั้นมีหลากหลายน่าสนใจ เช่น ทักษะการฟัง พูด โดยเน้นการใช้เกมใช้เทคนิค ASiDiBamBi เทคนิคการเล่นคำ ทักษะการอ่าน ระดับประถมศึกษาใช้เทคนิคการสอนแบบ Abjad/huruf/aksara แบบ Fonik แบบ Pandang sebut แบบ Campuran ส่วนระดับมัธยมศึกษา ใช้เทคนิค SQ3R-Survey, Question, Read, Ricite, Review เทคนิค PQRST – Peninjauan, Soal, Read, Ricite เทคนิค KWLH –Know, what, Learn and How ทักษะการเขียน ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูล เช่น ใช้หลัก 5w1H หลักผังความคิด นอกจากนี้ยังรวมถึงหัวข้อสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษา เทคนิคการสอนภาษาและไวยากรณ์ การจัดการเรียนรู้ภาษาด้วยการนันทนาการ เช่น เพลง การเล่านิทาน การอ่านร้อยกรอง การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น
 
หลังการฝึกอบรม 2 สัปดาห์ ทางประเทศมาเลเซียได้ส่งคณะอาจารย์ผู้สอนจากสถาบัน IPGKBA เดินทางมาติดตามประเมินผลการฝึกอบรมฯ โดยได้ลงพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เพื่อสังเกตการสอนของครูที่ผ่านการฝึกอบรมว่าสามารถนำเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมกับเนื้อหา วัยของนักเรียน และบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่งมากน้อยเพียงใด และได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะอาจารย์จากประเทศมาเลเซียและผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อนในการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน
 
 
 
 
โดย www.dailynews.co.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์