หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
เกณฑ์ในการกำหนดรายการสินค้าของไทยว่าอยู่ในประเภทใด

6 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3034)

ในการเจรจาเปิดเสรีการค้า ไทยใช้หลักการทั่วไปที่ใช้ในการจัดประเภทสินค้า มีดังนี้
 
- สินค้าปกติ เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบการในประเทศมีความสามารถในการแข่งขันในการผลิตและส่งออกในตลาดระหว่างประเทศ และไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากนัก
 
- สินค้าอ่อนไหว เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบการในประเทศยังมีขีดความสามารถในการแข่งขันไม่สูงมากนัก และยังต้องใช้เวลาที่จะปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
 
- สินค้าอ่อนไหวสูง เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบการในประเทศยังไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดระหว่างประเทศ และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในการปรับตัว
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์