หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
เมื่อลดภาษีสินค้าหมดแล้ว ผู้ประกอบการของไทยจะสามารถส่งสินค้าออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนได้สะดวกขึ้นจริงหรือ

6 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3749)

การเปิดเสรีภายใต้กรอบอาเซียนจะช่วยให้ไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้ โดย
 
- มีภาระภาษีนำเข้าลดลง (ในกรณีที่สินค้ารายการนั้นเป็นสินค้าอ่อนไหวที่ภาษีไม่เป็นศูนย์)
 
- ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า อาเซียนได้ปรับประสานมาตรฐานสินค้าให้สอดคล้องกัน และการจัดทำความตกลงการยอมรับร่วม (MRA) ในผลการตรวจสอบและรับรอง เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซ้ำเมื่อมีการส่งออกไปยังประเทศอาเซียนอื่น ปัจจุบันได้กำหนดไว้สำหรับสินค้า 8 กลุ่ม คือ เครื่องสำอาง ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือและอุปกรณ์ การแพทย์ อาหาร ยา ยาง และยาแผนโบราณ ซึ่งจะทำให้สินค้าที่ผ่านมาตรฐานของไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้ง่ายขึ้น
 
- การดำเนินโครงการนำร่องเพื่อจัดตั้ง ASEAN Single Window ซึ่งจะเชื่อมโยงระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก-นำเข้า โดยมีกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ และจะเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ทำให้ผู้ทำการค้าสามารถยื่นเอกสารและดำเนินกระบวนการทางการค้า ณ จุดเดียว
 
- การจัดตั้ง ASEAN Trade Repository ซึ่งเป็นคลังข้อมูลมาตรการการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านภาษีและที่มิใช่ภาษี กฎถิ่นกำเนิดสินค้า ฯลฯ โดยจะเผยแพร่คลังข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ
 
ดังนั้น ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวของอาเซียนจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการของประเทศอาเซียนอื่นสามารถส่งเข้ามายังไทยได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์