หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
อาเซียนจะช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควันจากเพื่อนบ้านได้อย่างไร

19 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3208)
 
 
 
ในภาคเหนือและภาคใต้ของไทยจะพบปัญหาหมอกควันจากไฟป่าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเป็น ประจำทุกปีอาเซียนจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่


รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และใช้กรอบอาเซียนในการแก้ไขปัญหาด้วยในส่วนของอาเซียนได้มีข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution)

โดยเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อร่วมกันแก้ไข ป้องกัน ติดตาม บรรเทาปัญหาหมอกควันข้ามแดนร่วมกันโดยวิธีต่างๆ เช่น ควบคุมแหล่งที่เกิดไฟป่า /ไฟบนพื้นดิน พัฒนาระบบประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยี และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดสถานการณ์

โดยทุกๆ ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย จะร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อร่วมมือหาทางจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภูมิภาคโดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์