หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
อาเซียนมีความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่

15 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5553)
 
 
 
ประชาชนหรือผู้บริโภคเป็นหัวใจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังนั้น แผนงานการจัดตั้ง AEC จึงได้กำหนดแผนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะสนับสนุนการสร้างความน่าเชื่อถือและการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างกันในอาเซียนไว้ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคการจัดตั้งเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และการจัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
 
อาเซียนได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (ASEAN Committee on Consumer Protection : ACCP) เพื่อเป็นหน่วยประสานงานหลักของอาเซียนในการดำเนินการและกำกับติดตามการจัดทำกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการรวมตัวเป็นตลาดเดียวของอาเซียน

ในปี 2553-2555 ACCP ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ การจัดทำกลไก/ แนวทางการแจ้งและแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างกัน เกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัยที่มีการเรียกคืน / ห้ามขายในประเทศสมาชิก การจัดทำเว็บไซต์ การเยียวยาผู้บริโภคของอาเซียน (ACCP Website on Consumer Redress : www.aseanconsumer.org) เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมในเรื่องการเยียวยาผู้บริโภคของอาเซียน และการจัดทำและเผยแพร่แผ่นพับเรื่องการร้องเรียนของผู้บริโภคอาเซียน (ASEAN Consumer Complaints Leaflet) เพื่อเป็นข้อมูลการเข้าถึง หน่วยงานหลัก ของประเทศสมาชิกในการรับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภค เป็นต้น
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์