หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
สินค้าไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไรใน AEC

8 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4756)
 
 
 
 
ภายใต้ AEC สินค้าของประเทศไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรบ้างจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ

ไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

(1) สิทธิประโยชน์ทางภาษี

- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ลดภาษีสินค้าปกติให้ไทยเหลือร้อยละ 0
- กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม จะลดภาษีสินค้าปกติให้ไทยเหลือร้อยละ 0 ใน วันที่ 1 มกราคม 2558

(2) สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี

- บรูไนฯ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีให้แก่สินค้าที่นำเข้าจากไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553
- ฟิลิปปินส์ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีให้แก่สินค้าที่นำเข้าจากไทยตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555
- สำหรับกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนามจะยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีให้แก่สินค้า ที่นำเข้าจากไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์