หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
AEC กับ FTA แตกต่างกันหรือไม่

29 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5905)
 

ความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area Agreement) หรือที่เรียกกัน ทั่วไปว่า FTA เป็นความตกลงที่ประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไปจัดทำขึ้น เพื่อให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจ โดยจะลด และ/หรือยกเลิกอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน

การเจรจา FTA ของไทยในระยะเริ่มแรกมุ่งเน้นเรื่องการลดภาษีนำเข้าระหว่างกันแต่ปัจจุบันความตกลงเขตการค้าเสรีเริ่มมีขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น คือ ครอบคลุมเรื่องการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน รวมทั้งกำหนด/ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ช่วยลดอุปสรรคต่อการค้าบริการและการลงทุน

การเจรจา FTA กับ ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะรวมประเด็นใหม่ๆอาทิ แรงงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญานโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC คือ เป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนในปี 2558 ซึ่งมีองค์ประกอบหลายด้าน ทั้งการเปิดเสรีสินค้าบริการ และการลงทุน ซึ่งการเปิดเสรีที่ว่าจะอยู่ภายใต้ความตกลง 3 ฉบับได้แก่

1) ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน
2) กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน และ
3) ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน

นอกจากนี้ ยังรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เพื่อสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวก
ในการดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายและกระจายสินค้า บริการ การลงทุน ตลอดจนการเดินทางของประชาชนและผู้ประกอบการเป็นไปอย่างสะดวก คล่องตัว โดยมีความร่วมมือทั้งในด้านปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ การสร้างความสอดคล้องในด้านมาตรฐานสินค้าและบริการการปรับประสานนโยบายด้านการแข่งขันเพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ และความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

ดังนั้น กล่าวโดยสรุป ความตกลงเปิดเสรีระหว่างอาเซียนด้านเศรษฐกิจภายใต้ AEC ก็ถือเป็นความตกลง FTA นั่นเองโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์