หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
คนไทยจะได้รับผลกระทบจาก AEC อย่างไร

18 ตุลาคม 2015
 

 

 

ผลกระทบด้านบวก
ในฐานะผู้บริโภค

(1) มีทางเลือกในการบริโภคสินค้าและบริการที่มีความหลากหลายในราคาที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการลด/ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าสินค้าและบริการใน AEC ทำให้สินค้าและบริการจากประเทศอาเซียนอื่นสามารถเข้าสู่ตลาดในไทยได้สะดวกขึ้น

(2) มีโอกาสได้บริโภคสินค้าที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจาก AEC มีการกำหนดกลไกระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือด้านมาตรฐานและการรับรองคุณภาพของสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ผลิตในอาเซียนมีมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกัน

ในฐานะผู้ประกอบอาชีพ

(1) เพิ่มโอกาสในการเข้าไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่นมากขึ้น เนื่องจากภายใต้ AEC ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการอำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราและออกใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพและแรงงานฝีมืออาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้ามพรมแดนและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน

(2) มีโอกาสได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพการทำงานกับบุคลากรของประเทศอาเซียนอื่น จากสภาพแวดล้อมใน AEC ที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือและการลงทุนระหว่างกันได้อย่างคล่องตัวขึ้น

ผลกระทบด้านลบ
ในฐานะผู้บริโภค

(1) หากหน่วยงานภาครัฐไม่มีกลไกในการควบคุมและตรวจสอบสินค้านำเข้าที่ดีมีความเป็นไปได้ที่สินค้าและบริการจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ที่อาจยังไม่ได้มาตรฐานของไทยก็มีโอกาสเข้าสู่ตลาดของไทยได้ด้วย ประชาชนในฐานะผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ และแจ้งให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบทันทีเมื่อประสบปัญหา

ในฐานะผู้ประกอบอาชีพ

(1) มีความเป็นไปได้ที่จะถูกแย่งงานโดยแรงงานของประเทศอาเซียนอื่นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงกว่า เช่น ด้านภาษาอังกฤษ และทักษะในการประกอบวิชาชีพด้านต่างๆโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์