หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ถ้าสินค้าไทยไม่สามารถผลิตได้ตาม Rules of Origin จะเกิดผลอย่างไร

29 พฤศจิกายน 2015
 
 

สินค้าที่ไม่สามารถผลิตได้ตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) หมายถึง สินค้าที่ไม่ได้มี การผลิต/มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) /มีการแปรสภาพจากวัตถุดิบนำเข้าไปเป็นสินค้าส่งออกอย่างเพียงพอ (Substantial transformation) ในประเทศผู้ส่งออก จะส่งผลให้ผู้นำเข้าสินค้านั้นไม่สามารถได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร จากกรมศุลกากรของประเทศผู้นำเข้า


โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์