หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 25

11 ธันวาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 4532)
 
 
 

1. ภาพรวม
การประชุมสุดยอดครั้งนี้ถือเป็นการประชุมสุดยอด ครั้งที่ 2 ของปี 2557 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของเมียนมา ก่อนที่เมียนมาจะส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนให้กับมาเลเซีย โดยทุกกรอบการประชุมได้มีการหารือประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างประชาคมอาเซียน วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 และทิศทางความร่วมมือในอนาคตของอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
 
2. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 25
ที่ประชุมสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน โดยเน้นมิติการสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค ผลักดันการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 และสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สำนักเลขาธิการอาเซียนและศักยภาพขององค์กร/กลไกการทำงานต่าง ๆ ของอาเซียน
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องให้อาเซียนมีบทบาทนำในความร่วมมือทุกกรอบเพื่อส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมของภูมิภาค และเห็นความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อรับมือกับความท้าทายและภัยคุกคามในมิติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค
 
ในการนี้ ที่ประชุมได้สนับสนุนข้อเสนอของไทยในการจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสามเพื่อการเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และข้อเสนอของมาเลเซียในการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ สมัยพิเศษ เพื่อหาแนวทางในการร่วมมือเพื่อต่อต้านขบวนการก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรง
นายกรัฐมนตรีได้ย้ำความสำคัญของการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค ผลักดันให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของภูมิภาค การเร่งรัดการเจรจาจัดทำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านในระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) รวมทั้งให้ความสำคัญกับวาระประชาชนในการสร้างประชาคมอาเซียน การพัฒนาภาคการเกษตรให้แข็งแกร่งและยั่งยืน และการกำหนดแนวทางร่วมกันในการรับมือกับประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและโลก อาทิ การค้ามนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา รวมทั้งได้ชี้แจงบทบาทไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ซึ่งหลายประเทศได้กล่าวชื่นชมบทบาทไทยในเรื่องนี้

ผู้นำได้รับรองปฏิญญาเนปิดอร์ว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 ปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สำนักเลขาธิการอาเซียนและการทบทวนองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียน และแถลงการณ์ร่วมของอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. 2014
 
อนึ่ง ประธานาธิบดีและผู้นำอาเซียนทุกประเทศได้กล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้เป็นครั้งแรก


ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์