หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 2020

15 ธันวาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 2762)
 
 
 
 
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 2020


โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียนปี 2015 (AIM 2015) ได้กําหนดให้บริการอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมการอํานวยความสะดวกด้านการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเติบโตและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

อย่างไรก็ตามสถานะการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ในภาครัฐของแต่ละประเทศสมาชิกมีความแตกต่างกันในองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งระดับของเทคโนโลยี ความเป็นมาตรฐานด้านการจัดการข้อมูล ระดับของความมั่นคงปลอดภัย และระดับของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ ระดับของบริการและการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูล แนวนโยบาย ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และความพร้อมของประชาชนผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องเร่งดําเนินการ เพื่อลดช่องว่างของการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของอาเซียน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 2020 เป็นแนวทางสําหรับพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ในภาครัฐสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้มุ่งเน้นการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานร่วมกันเพื่ออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและเคลื่อนย้ายบุคคล นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนบนพื้นฐานสถานะของการพัฒนาและความต้องการในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนwww.aseanthai.net

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์