หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียนจะสามารถเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยได้อย่างเสรี ไร้ข้อจำกัดหรือไม่

30 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3155)

การที่ไทยหรือประเทศสมาชิกอื่นๆ จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ไม่ได้หมายความรวมถึงการที่คนในประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้โดยเสรี ทั้งนี้ ในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงความร่วมมืออื่นๆ เช่น ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา พลังงาน และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ดังนั้น การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของประชาชนของประเทศอาเซียนอื่นจึงไม่อยู่ในบริบทของ AEC และหากประชาชนของประเทศอาเซียนอื่นต้องการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยหรือประเทศอาเซียนอื่น ก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎหมายภายในของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์