หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
เมื่ออาเซียนเป็น AEC แล้ว บริการและสินค้าด้าน ICT จะมีราคาต่ำลงหรือไม่

30 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3223)

ภายใต้แผนงานการจัดตั้งปะชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) สาขา ICT เป็น 1 ใน 12 สาขาเร่งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ซึ่งอาเซียนได้กำหนดแผนงาน (Roadmap) ในการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนในสาขานี้ และเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้กรอบความตกลง e-ASEAN ซึ่งได้มีการลงนามตั้งแต่ปี 2543 เพื่อให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่แข็งแกร่งด้าน ICT และลดความแตกต่างทางดิจิตอลในประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่างประเทศสมาชิก โดยมาตรการสำคัญที่ได้ดำเนินการ คือ การลด/ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนในสาขา ICT ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าและบริการด้าน ICT ใน AEC มีราคาต่ำลง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดระหว่างประเทศ
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์