หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
จะใช้ AEC เพิ่มพูนประโยชน์แก่การค้าชายแดนได้อย่างไร

29 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3715)

การเป็น AEC ช่วยเพิ่มพูนประโยชน์แก่การค้าชายแดน เนื่องจากเป้าหมายหนึ่งของการเป็น AEC คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันในภูมิภาคอาเซียน โดยการลด/ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าทั้งภาษี และมิใช่ภาษี และมีการอำนวยความสะดวกทางการค้าในด้านต่างๆ อาทิ การปรับประสานพิธีการศุลกากรและมาตรการด้านสุขอนามัยให้สอดคล้องกัน การจัดทำความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดนของอาเซียน และการจัดตั้ง ASEAN Single Window ฯลฯ ขณะเดียวกัน อาเซียนยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ให้เชื่อมโยงถึงกันปัจจัยดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการค้าชายแดนในภูมิภาคให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยประเทศที่มีการค้าชายแดนกับไทย ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชาในปี 2554 การค้าชายแดนไทย มีมูลค่ารวม 899,783.10 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.4 ของการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศดังกล่าว ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.6
 
 
 
โดย กรมเจรจาการระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์